velikost textu

Diagnostika lexikálně-sémantické jazykové roviny u dětí předškolního věku a u dětí s vývojovou dysfázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika lexikálně-sémantické jazykové roviny u dětí předškolního věku a u dětí s vývojovou dysfázií
Název v angličtině:
Diagnostics of Lexical-semantic Level of Language for Pre-school Age Children and for Children with Specific Language Impairment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Malechová
Oponenti:
PhDr. Jaroslav Šturma
Mgr. Veronika Šporclová
Konzultant:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Id práce:
174139
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ontogeneze řeči, předškolní věk, Peabody Picture Vocabulary Test, lexikálně-sémantická jazyková rovina, slovní zásoba, řeč, jazyk, vývojová dysfázie
Klíčová slova v angličtině:
ontogenesis of speech, pre-school period, Peabody Picture Vocabulary Test, lexical-semantic level, vocabulary, language, speech, SLI
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá diagnostikou řečového vývoje dítěte předškolního věku, se zaměřením na lexikálně-sémantickou jazykovou rovinu a komparací intaktního řečového vývojem s narušeným vývojem řeči u dětí s vývojovou dysfázií. Cílem práce je zmapování diagnostické možnosti v oblasti lexika a sémantiky u dětí předškolního věku, představení zahraničního testu Peabody Picture Vocabulary Test a posouzení možnosti adaptace této testové metody do českého jazykového prostředí. Práce se skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část se věnuje nejvýznamnějším teoriím a osobnostem v oblasti vývoje řeči a osvojování jazyka, ontogenezi řeči, způsoby hodnocení lexika a sémantiky u nás a v zahraničí a vývojové dysfázii. Empirická část ověřuje možnost použití nástroje Peabody Picture Vocabulary Test v českém prostředí. Výzkumné šetření bylo realizované prostřednictvím kvantitativního výzkumu, v jednotlivých výzkumných etapách byla získána data od 411 testovaných osob. Testový nástroj Peabody Picture Vocabulary Test byl adaptován do českého jazyka a administrován dětem předškolního věku. V pilotní studii byly zkoumány základní vlastnosti testu, po následné jazykové revizi byly ověřovány možnosti jeho použití v českém jazykovém prostředí a srovnávány výsledky v oblasti pasivní slovní zásoby dětí s vývojovou dysfázií s jejich vrstevníky. Výsledky empirické části by mohly být východiskem pro další výzkum s cílem adaptace testového nástroje do českého jazyka a znamenat tak rozšíření velmi omezených možností hodnocení jazykového a řečového vývoje. Klíčová slova: ontogeneze řeči, předškolní věk, Peabody Picture Vocabulary Test, lexikálně- sémantická jazyková rovina, slovní zásoba, řeč, jazyk, vývojová dysfázie
Abstract v angličtině:
This thesis examines the diagnostics of the speech development of pre-school children with the main focus on the lexical- semantic language plan and moreover, it compares the intact speech development to the impaired speech development among children who suffer from specific language impairment (SLI). The work conducts a survey of the diagnostic possibilities regarding the field of lexis and semantics among pre-school children, introduces the Peabody Picture Vocabulary Test method and evaluates its possible adaptation into the Czech language environment. There are two main parts of the thesis: the theoretical and the empirical one. The first mentioned presents the most important theories and personalities in the field of speech development and acquisition, the ways of lexicon, vocabulary and semantics assessment methods both in the Czech Republic and abroad and specific language impairment as such. The second, empirical, part verifies the possibility of using the Peabody Picture Vocabulary Test method in the Czech language environment. The quantitative research was applied and in each of its stages the data from 411 tested people were obtained. The Peabody Picture Vocabulary Test was modified to fit into the Czech language and it was subsequently presented to pre-school children. The main features and characteristics of the text were examined in the pilot experiment and after the subsequent linguistic revision the possibilities of the text usage in the Czech language were verified and the results within the area of passive vocabulary of SLI children were compared to their peers. The empirical part results could serve as the starting point for further research with the aim of adapting the testing tool into the Czech language and hence these results could mean an extension of the very limited possibilities of language and speech development assessment in the Czech language. Keywords: ontogenesis of speech, pre-school period, Peabody Picture Vocabulary Test, lexical-semantic level, vocabulary, language, speech, SLI
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Malechová 1.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Malechová 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Malechová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Malechová 11 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Šturma 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Šporclová 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 90 kB