velikost textu

Rovné zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rovné zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
Equal Treatment and Discrimination in Labor-Law Relationships
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lukáš Aldorf
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
174137
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diskriminace v zaměstnání, kvóty, přiměřená adaptace
Klíčová slova v angličtině:
employment discrimination, quota, reasonable accommodation
Abstrakt:
Abstrakt rigorózní práce Rovné zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích Cílem této práce je zjistit, jak efektivní je právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to na úrovni mezinárodního, unijního i českého vnitrostátního práva. V případě potřeby pak na základě tohoto zjištění navrhnout efektivní a spravedlivé změny právních předpisů či přijetí mimoprávních opatření. Tomu odpovídá i členění této práce. V první kapitole definuji pojmy užívané v oblasti zákazu diskriminace. V kapitole druhé uvádím pro mne nejpřesvědčivější koncepci morálního ospravedlnění zákazu diskriminace v jakémkoli normativním systému. Kapitola třetí popisuje, analyzuje a částečně i kritizuje platnou právní úpravu na výše uvedených třech úrovních práva (mezinárodní, unijní, české). Ve čtvrté kapitole uvádím metody, jejichž prostřednictvím lze odhadnout rozsah diskriminace na určitém území. Pátá část vyjmenovává typické příčiny či motivaci diskriminačního jednání, jimiž jsou zejména předsudky či konformita. V závěrečné části navrhuji určité změny stížnostního mechanismu a přijetí tzv. přiměřených adaptací a lehkých kvót. Nakonec zdůrazňuji význam vzdělávání všech osob k úctě k lidským právům a k rovnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract of the rigorosum thesis “Equal Treatment and Discrimination in Labor-Law Relationships” The aim of this thesis is to ascertain how effective the anti-discrimination law in labor-law relationships on the level of international, EU, and Czech national law is. Next, if needed and based on the findings also to propose effective and just changes of law or an adoption of extralegal measures. The structure of the thesis corresponds to its aims. In the first chapter, basic terms used in the anti- discrimination law area are defined. In the second chapter, I introduce the (for me) most compelling conception of moral justification of the prohibition of discrimination in any normative system. The third chapter describes, analyzes and partly also criticizes the valid law on the above mentioned three levels of law (international, EU, Czech). In the fourth chapter, I mention methods by the use of which one can estimate the extent of discrimination in certain area. The fifth chapter enumerates typical causes of or motivation behind discriminatory treatment, which are in particular prejudice and conformity. In the last chapter, I propose certain changes of the complaint mechanism and adoption of reasonable accommodation and soft quotas mechanisms. Last but not least, I stress the importance of education of all persons to respect human rights and equality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Aldorf 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Aldorf 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Aldorf 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB