velikost textu

Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí
Název v angličtině:
Criminal liability in the area of environmental protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Novotná
Oponenti:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Id práce:
174136
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní odpovědnost, ochrana životního prostředí, právnická osoba
Klíčová slova v angličtině:
criminal liability, environmental protection, legal entity
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je trestnprávní odpovdnost v ochran životního prostedí. Úvodní kapitoly jsou vnovány vymezení základních pojm celé problematiky (životní prostedí, ochrana životního prostedí, trestní odpovdnost aj.) a druh právní odpovdnosti na úseku ochrany životního prostedí. Další kapitola se zabývá mezinárodními a unijními aspekty ešené problematiky. Následn je v práci rozebrána úprava trestní odpovdnosti v ochran životního prostedí v ČR, a to nejprve u fyzických a následn i u právnických osob, jejichž trestní odpovdnost je u nás zakotvena relativn krátkou dobu. Závrečná kapitola je vnována srovnání české a francouzské právní úpravy trestnprávní odpovdnosti právnických osob ve vztahu k životnímu prostedí. 140
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is criminal liability within the environmental protection. Introductory chapters are devoted to the definition of basic concepts of the whole matter (environment, environmental protection, criminal liability etc.) and kinds of legal liability in the field of environmental protection. Another chapter deals with international and EU aspects of matter aforesaid. Furthermore, this thesis analyzes the adjustment of criminal liability within the environmental protection in the Czech Republic, at first for natural and consequently for legal persons whose criminal liability has been introduced in the Czech Republic for relatively short period of time. The final chapter is focused on the comparison of Czech and French criminal liability legislation of legal persons in relation to the environment. 141
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Novotná 795 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Novotná 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Novotná 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB