velikost textu

Vliv krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost s využitím metody rotační tromboelatometrie (ROTEM)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost s využitím metody rotační tromboelatometrie (ROTEM)
Název v angličtině:
Influence of crystalloid and colloid solutions on blood coagulation using the rotational thromboelastometry (ROTEM) method
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Silvie Binterová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
Id práce:
174085
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krystaloidy, koloidy, krevní srážlivost, ROTEM
Klíčová slova v angličtině:
crystalloids, colloids, blood coagulation, ROTEM
Abstrakt:
Souhrn Tekutinová terapie krystaloidními a koloidními roztoky patří k základní perioperační péči. K dispozici jsou různé druhy nebalancovaných a balancovaných roztoků. Avšak v současnosti je stále diskutované téma, jaký typ roztoků by měl být preferován s ohledem na jejich nežádoucí účinek na koagulaci. Cílem mé disertační práce bylo zhodnotit negativní vliv balancovaných krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost pomocí rotační tromboelastometrie. V první části práce byl posouzen nežádoucí efekt balancovaného krystaloidu, hydroxyethyl škrobu a želatiny po navození diluce krve in vitro. Metodou rotační tromboelastometrie byly hodnoceny parametry testů EXTEM a FIBTEM. V druhé části práce byl hodnocen negativní vliv inufzních roztoků po navození diluce in vivo. Krevní vzorky byly získány od pacientů podstupujících artroskopii kolenního kloubu před a po podání 500 ml krystaloidu nebo hydroxyethyl škrobu nebo želatiny. Rotační trombolestometrií jsme provedli testy EXTEM a FIBTEM. Na základě výsledků provedených prací, hydroxyethyl škrob vykazuje největší koagulopatický efekt, mírněji působí želatina, nejmenší hemostatický vliv má krystaloid. Dle uvedených výsledků lze doporučit balancované krystaloidy jako nejvhodnější roztoky k perioperační tekutinové terapii pro jejich minimální hypokoagulační účinek.
Abstract v angličtině:
Summary Fluid resuscitation with crystalloid and colloid solutions is a common treatment in perioperative medicine. However, a variety of unbalanced or balanced solutions is used in clinical practice and there is still a vivid debate going on regarding the selection of optimal fluid with minimal negative effect on coagulation. The goal of the dissertation was to investigate the adverse effect of balanced crystalloids and colloids on whole blood coagulation measured by method of rotational thromboelastometry. In the first phase of the work we had assessed the adverse effect of balanced crystalloid, hydroxyethyl starch and gelatin after dilution of blood with the solution in vitro. Parametrs of EXTEM and FIBTEM tests were evaluated by using rotational thromboelastometry. In the second phase of the work we evaluated the negative effect of infusion solution after dilution in vivo. We had obtained blood samples from 30 patients during knee arthroscopy before and after administration of 500 ml of crystalloid or hydroxyethyl starch or gelatin. Parametrs of EXTEM and FIBTEM tests were evaluated by using rotational thromboelastometry.In compliance with the results of the dissertation, hydroxyethyl starch has the most obvious negative effect on clot formation followed by gelatin and finally by crystalloids. Based on the conclusions of my studies and works of other authors, balanced crystalloids have the least hypocoagulative effect. Thus, they are the most suitable infusion solutions for the perioperative fluid therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Silvie Binterová, Ph.D. 19.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Silvie Binterová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Silvie Binterová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Bláha, Ph.D. 742 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.23 MB
Stáhnout Errata MUDr. Silvie Binterová, Ph.D. 78 kB