velikost textu

Pracovní listy pro účely terénní výuky geomorfologických témat v zeměpisu na vyšších ročnících gymnázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní listy pro účely terénní výuky geomorfologických témat v zeměpisu na vyšších ročnících gymnázií
Název v angličtině:
Worksheets for terrain lessons of geomorphological topics in geography at higher grades of grammar schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Lorencová
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Id práce:
174051
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice postavení terénní výuky ze zeměpisu na českých gymnáziích, přičemž je tento problém specifikován na geomorfologická témata. V práci je zhodnoceno postavení geomorfologických témat v rámci výuky zeměpisu ve vyšších ročnících gymnázií. Z toho důvodu byl analyzován jak Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, tak školní vzdělávací programy vybraných škol z celé České republiky. Skutečné postavení geomorfologických témat ve výuce bylo rovněž zjišťováno dotazníkovým šetřením mezi učiteli zeměpisu na Gymnáziu, Nad Štolou 1, Praha 7. Nejvhodnější obecné přístupy a formy terénní výuky byly stanoveny na základě rešerše a ty pak byly uplatněny při vlastní tvorbě pracovních listů pro terénní výuku zaměřenou na geomorfologická témata. Vytvořené pracovní listy byly použity při reálné terénní výuce studentů pražského gymnázia. Pracovní listy, stejně jako vlastní terénní výuka, byly prostřednictvím dotazníků hodnoceny samotnými studenty, kteří terénní výuku absolvovali. Výsledky dotazníkového šetření byly následně porovnávány a diskutovány s dostupnou literaturou. klíčová slova: terénní výuka, pracovní list, aktivní formy výuky, geomorfologie
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis discusses the status of fieldwork from geomorphological topics of geography on Czech grammar schools. It was necessary to place geomorphological topics in the geographical curriculum of the Czech education. The Czech Framework Education Programme for grammar schools was analysed as well as the School Education Programmes from 20 randomly picked grammar schools across the country. A constructed questionnaire was filled in by teachers of grammar school Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7. Thanks to this questionnaire the implemented curriculum of geomorphological topics on this school was assessed. The most appropriate approaches and forms of fieldwork were determined by the research of literature. These approaches were applied while creating new worksheets for fieldworks from geomorphological topics. One of these worksheets as well as the fieldwork were realized with students of Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7. Participating students evaluated the fieldwork through a given questionnaire. Its results were later compared and discussed with literature and Czech curricular documents. key words: fieldwork, worksheet, active forms of learning, geomorphology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Lorencová 4.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Lorencová 5 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Lorencová 324 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Lorencová 324 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 152 kB