velikost textu

Výtvarné hry Miroslava Horníčka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výtvarné hry Miroslava Horníčka
Název v angličtině:
The art performance by Miroslav Hornicek
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Hančilová
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Šmied
Oponent:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
174009
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Miroslav Horníček – koláž – surrealismus – Benátky – torza – průhledy – fantom – barevné hry – telefonní kresby
Klíčová slova v angličtině:
Miroslav Hornicek – collage – surrealism – Venice – torsos – vistas – phantom – colored performance – phone drawings
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce představuje výtvarné hry Miroslava Horníčka. Reflektuje kolážovou tvorbu, které se Miroslav Horníček věnoval více než dvacet let. Do svých koláží autor vnášel dar improvizace a humoru. Řada z nich vypadá jako grafiky, některé připomínají divadelní scény. Často opakuje stejné motivy, například oko, sestry, divadelní kostýmy, sochy, smysly a orgány těla. Zajímavostí je, že se i přes svá díla nepovažoval za výtvarného umělce. Vytvořil nepřeberné množství koláží, inspiraci nacházel například v tvorbě Maxe Ernsta, Toyen, Jindřicha Štyrského a Jiřího Koláře. V souvislosti s Jiřím Kolářem je možné hledat určitou podobnost. Z původně básníka se stal umělec, kolážista. Miroslav Horníček byl především hercem, který také našel životní cestu v tvorbě koláží. Miroslav Horníček napsal k některým svým kolážím názvy a výklady. Tento materiál je velmi důležitý pro snahu o pochopení jeho výtvarných divadelních scén či změti čehosi „nesrozumitelného“, neboť právě tak Horníčkovy koláže na diváka působí. V neposlední řadě si práce klade za cíl nahlédnout na jeho výtvarnou tvorbu jako celek, poukázat na výstavní činnost a představit Miroslava Horníčka jako nejen herce, spisovatele, dramatika, režiséra, ale i umělce s neskutečnou až snovou fantazií. Klíčová slova Miroslav Horníček – koláž – surrealismus – Benátky – torza – průhledy – fantom – barevné hry
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation introduces the art performance by Miroslav Hornicek. It reflects the collage creation which Miroslav Hornicek devoted more than twenty years. The author introduced the gift of improvisation and humor into his collage. Many of them look like graphic, some of them remind the theater scene. He often repeats the same motive such as eye, sisters, theatrical costumes, sculptures, senses and body organs. It is interesting that despite his work he did not consider himself like the artist. He created many collage, he found inspiration in the creation of Max Ernst, Toyen, Jindrich Styrsky and Jiri Kolar. In relating with Jiri Kolar it is possible to search a certain similarity. From the poet became the artist, collage maker. Miroslav Hornicek was primarily the actor who has also found a way of life in creating collages. Miroslav Hornicek wrote to some of his collages names and interpretations. This material is very important for trying to understand his theater scenes and a tangle of something "incomprehensible", because of collages effect on the viewer. Finally, the dissertation aims to look at his art creation as a whole, highlight the exhibition activity and introduce Miroslav Hornicek not only as the actor, writer, dramatist, director and also the artist with an incredible imagination and dreamlike fantasy. Keywords Miroslav Hornicek – collage – surrealism – Venice – torsos – vistas – phantom – colored performance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hančilová 9.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Hančilová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Hančilová 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Šmied 1.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Miroslav Šmied 153 kB