velikost textu

Česká migrace a integrace do Irska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká migrace a integrace do Irska
Název v angličtině:
Czech migration and integration in Ireland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Konrádová
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
Mgr. Marek Čaněk
Id práce:
174003
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Češi, migrace, integrace, Irsko, transancionalizace, ekonomické aktivity
Klíčová slova v angličtině:
Czechs, migration, integration, Ireland, transnationalism, economic activities
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá povahou a příčinami české migrace do Irska. Ukazuje se, že globalizace, dostupné informační a komunikační technologie a obecně jednodušší způsob dopravy po světě umožňuje milionům lidem uskutečnění jejich migračních plánů. Pro Čechy není migrace z historického pohledu neznámá. Práce si klade za cíl prozkoumat typ a formu české migrace do Irska a pochopit příčiny a důvody této migrace, popřípadě zjistit, zda jsou Češi transmigranti. Dále se práce zabývá tím, jak jsou Češi integrováni na irském trhu práce a v ostatních oblastech života irské společnosti. K tomu jsou využity jak kvantitativní metoda, tak metoda kvalitativní. Práce chce především přinést celistvý obraz migrace a integrace na vybraném vzorku českých emigrantů do Irska. V práci jsou tak zjišťovány jednotlivé podmiňující faktory integrace a migrace. Klíčová slova: Pracovní migrace, migrační motivace Čechů, integrace, uplatnění na trhu práce, sociální integrace, remitence, míra integrace 1
Abstract v angličtině:
Annotation The thesis deals with the nature and the causes of the Czech migration into Ireland. Globalization, the available information and communication technologies and in general more accessible forms of transportation allow millions of people to effectuate their migration plans. From the historical point of view, migration is not unknown to Czech people. The goal of the thesis is to investigate the form and type of Czech migration into Ireland and to understand the causes and reasons of this migration and, if possible, determine whether the Czechs are transmigrants. Furthermore, the thesis deals with the integration of Czech people into the Irish job market and other areas of the life of Irish society. To achieve this, both quantitative and qualitative methods are used. The thesis aims to bring a compact portrayal of migration and integration of the chosen sample of the Czech immigrants into Ireland. Additionally, the thesis elicits particular underlying factors of integration and migration. Key words: Work migration, migration motivation of Czechs, integration, job market assertion, social integration, remittance, integration rate 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Konrádová 2.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Konrádová 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Konrádová 222 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Konrádová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 357 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Čaněk 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB