velikost textu

Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb
Název v angličtině:
Prerequisites for the obligation to compensate for personal injury from the provision of health services
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Pokorná
Vedoucí:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
173938
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanskoprávní odpovědnost, povinnost k náhradě újmy, poskytování zdravotních služeb, postup lege artis
Klíčová slova v angličtině:
civil liability, obligation to personal injury compensation, health services provision, procedures lege artis
Abstrakt:
Abstrakt Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb Tato rigorózní práce se zabývá předpoklady povinností k náhradě újmy na zdraví, které je nutné naplnit, aby bylo možné uplatnit nárok na náhradu újmy na zdraví a to s ohledem na specifika, která s sebou nese poskytování zdravotních služeb. V případě sporu je nejvíce problematické prokázat protiprávní jednání lékaře a příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním a následnou škodou. Z tohoto důvodu je to společně s částí týkající se újmy na zdraví stěžejní body této práce. V této práci se nejdříve zaměřuji na občanskoprávní odpovědnosti v obecné rovině a na to navazuji problematikou občanskoprávní odpovědnosti s ohledem na poskytování zdravotních služeb. Nechybí zde ani kapitola věnující se přímo zdravotním službám a zakotvení této oblasti v právních předpisech. Další části jsou rozděleny podle jednotlivých předpokladů povinnosti k náhradě újmy na zdraví, a to na protiprávní jednání, újmu, příčinnou souvislost a zavinění. V každé části se snažím přiblížit předpoklad nejdříve v obecné rovině a následně s ohledem na jednotlivá specifika, která jsou spojena s poskytováním zdravotních služeb. Třetí část se věnuje prvnímu předpokladu, tedy protiprávnímu jednání. V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb se v této části zabývám zejména postupem lege artis a jeho vymezením, to se snažím přiblížit na judikatuře soudů. Čtvrtá část se zabývá újmou a jejím rozčleněním na majetkovou a nemajetkovou újmu. V kapitolách jsou rozebrány jednotlivé typy nároků, kdy závěr obsahuje rozbor problematiky nároků sekundárních obětí. Pátá část této práce se týká příčinné souvislosti. Pozornost je věnována prokazování příčinné souvislosti, a to z důvodu, že ve sporech o náhradu újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb se pacient nachází ve složité procesní situaci. Z tohoto důvodu se v této části věnuji možnostem, jak v tomto případě újmu prokázat. Poslední šestá část se věnuje zavinění. Prokázání tohoto předpokladu není při tomto typu sporů stěžejní, a proto mu není věnována větší pozornost.
Abstract v angličtině:
Abstract Prerequisites for the obligation to compensate for personal injury from the provision of health services This rigorous thesis is aimed on prerequisites which must be fulfilled in order to qualify for the compensation for the personal injury, taking into account the specifics that are related to the provision of health services. In case of dispute is the most difficult to prove infringement of the doctor and the causation between the infringement and subsequent damage. For this reason, together with the personal injury part, this is the core of this thesis. In this thesis, I first focus on civil liability in general and build on the issue of civil liability with regard to the provision of health services. There is also a chapter dedicated to health services and directly embedding this area in the legislation. The other parts are divided according to the individual assumptions of the obligation to compensate for personal injury, namely the infringement, the personal injury, the causation and the culpability. In each section, I try to bring the assumption on a general level and consequently with regard to the specifics that are associated with the provision of health services. The third part deals with the first assumption, it is an infringement. In connection with the provision of health services, I deal with this part in particular with the lege artis and its definition, which I try to bring to the jurisprudence of the courts. The fourth part deals with the personal injury and the broken down between material and non. The chapters are focused on different types of claims, the conclusion contains an analysis of the issue of claims of secondary victims. The fifth part of this thesis concerns causation. Attention is devoted to proving causation due to disputes relating to compensation for personal injury incurred in the provision of health services the patient is in a complicated procedural situation. For this reason, in this section I am devoted to the possibilities to prove the personal injury in this case. The last sixth part deals with the culpability. Demonstration of this premise is not a key issue in this type of dispute and therefore no more attention is paid to it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Pokorná 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Pokorná 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Pokorná 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB