velikost textu

Vícedětné rodiny: faktory a kontexty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vícedětné rodiny: faktory a kontexty
Název v angličtině:
Multi-child families: patterns and background
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Faberová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Id práce:
173917
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vícedětné rodiny, plodnost, plodnost vyššího pořadí, generace, sčítání, nominální logistická regrese
Klíčová slova v angličtině:
multi-child families, fertility, higher-order fertility, generation, census, nominal logistic regression
Abstrakt:
Vícedětné rodiny: faktory a kontexty Abstrakt Předmětem této práce je analýza plodnosti žen v České republice se zaměřením na plodnost třetího a vyššího pořadí. Cílem práce je pak určit, definovat a posoudit determinanty a faktory, které mohou plodnost vyššího pořadí ovlivňovat. Stěžejním zdrojem vstupujících dat jsou anonymizované individuální údaje ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Pro podrobnou analýzu plodnosti vyššího pořadí byla vybrána data o ženách generací 1920–1971, které živě porodily alespoň dvě děti. Analýza byla provedena za pomoci nominální logistické regrese. Výsledkem práce je zevrubné zhodnocení plodnosti vyššího pořadí v závislosti na čtyřech faktorech či determinantech, které byly pro tento účel zvoleny – totiž úroveň dosaženého vzdělání matek, velikost obce jejich pobytu, jejich náboženská víra a charakteristika podle partnerských vztahů. Zejména se zde ovšem specifikují vzájemné souvislosti mezi těmito zkoumanými faktory a plodností vyššího pořadí. Klíčová slova: vícedětné rodiny, plodnost, plodnost vyššího pořadí, generace, sčítání, nominální logistická regrese
Abstract v angličtině:
Multi-child families: patterns and background Abstract The scope of this thesis is to analyse fertility rate in the Czech Republic aiming at the third- and higher-order fertility rates. The objective consists in finding, defining and assessing the determinants and factors that may affect the higher-order fertility rates. As the pivotal source of the input data, the individual anonymized data from the Czech Republic Population and Housing Census held in 2011 were used. Only the data referring to women born in the period 1920–1971 that gave at least two live births were selected for the purpose of the detailed fertility rates analysis. The analysis was carried out by way of nominal logistic regression. The gain of the thesis is a detailed evaluation of the higher- order fertility rates pursuant to the four factors or determinants – concerning the women in question – that have been selected for this purpose, i.e.: highest level of completed education; size of the municipality of residence; religious belief; and characteristics according to the fertile partnerships. In particular the mutual links among the factors in question and the higher-order fertility rates are specified in the thesis. Keywords: multi-child families, fertility, higher-order fertility, generation, census, nominal logistic regression
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Faberová 3.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Faberová 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Faberová 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 153 kB