velikost textu

Výchovný vliv předmětu tvořivá dramatika na psychosociální vývoj žáků se SPU na 1.st. waldorfské školy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchovný vliv předmětu tvořivá dramatika na psychosociální vývoj žáků se SPU na 1.st. waldorfské školy.
Název v angličtině:
Educational influence of Drama in Education on social and mental developement of pupils with learning difficutilties of the 1.st grade at Walfdorf school.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Špelinová
Vedoucí:
Mgr. Radmila Svobodová
Oponent:
doc. Radek Marušák
Id práce:
173885
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Waldorfská pedagogika, dramatická výchova, specifické poruchy učení, psychosociální vývoj, sociální dovednosti, 2. a 3. třída, 1. stupeń
Klíčová slova v angličtině:
Waldorf schooling, Drama in Education, social and mental developement, social skills,learning difficutilties, 2nd and 3rd class, 1st grade.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje výchovnému vlivu předmětu tvořivá dramatika na psychosociální vývoj žáků se SPU na 1. st. waldorfské školy. Práce je zaměřena zejména na rozvoj komunikačních schopností, respektování hranic, pokynů a spolupráce v třídním kolektivu za využití metod a technik dramatické výchovy u žáků se SPU ve 2. pololetí 2. třídy a 1. pololetí 3. třídy. Teoretická část vymezuje čtyři základní části této diplomové práce, psychosociální vývoj dítěte mladšího školního věku, specifické poruchy učení (SPU), průvodní jevy a jejich vliv na psychosociální vývoj dítěte, charakteristiku waldorfské školy, metody a techniky dramatické výchovy. Praktická část se věnuje sledování vývoje komunikace, spolupráce, dodržování pravidel, porozumění tématu a schopnosti jeho interpretace jednotlivců i celé skupiny v hodinách tvořivé dramatiky. V hodinách jsme prožívali stěžejní témata daných ročníků ve waldorfské škole. Celý proces je zaznamenán a vyhodnocen pomocí záznamových archů z jednotlivých hodin.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the educational influence of the subject of creative drama on psychosocial development of pupils with special learning difficulties (SLD) on 1st grade of Waldorf school. The work is focused mainly on the development of communication skills, respecting the boundaries, instructions and cooperation in the classroom using methods and techniques of drama education with pupils with SLD in 2nd half of 2nd grade and 1st half of 3rd class. The theoretical part defines the four basic parts of this diploma thesis psychosocial development of children of younger school age, special learning difficulties (SLD), accompanying phenomena and their influence on the psychosocial development of the child, characteristics of Waldorf school, methods and techniques of drama education. The practical part deals with the development of communication, cooperation, observance of rules, understanding of the topic and the ability of its interpretation of individuals and the whole group in the lessons of creative drama. In the lessons, we experienced key themes of the Waldorf School. The whole process is recorded and evaluated using record sheets from each lesson.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Špelinová 1.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Lenka Špelinová 516 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Špelinová 238 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Špelinová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radmila Svobodová 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Radek Marušák 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB