velikost textu

Sociální sítě a církevní společenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální sítě a církevní společenství
Název v angličtině:
Social Networks and the Curch Community
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Radek Vondra
Vedoucí:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Id práce:
173825
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (KHPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální sítě, Komunita, Církevní společenství, Potenciál začlenění, Sbor ČCE
Klíčová slova v angličtině:
Social network, Community, Church community, Potential of Inclusion, Congregation of The Evangelical Church of Czech Brethren
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat podoby a potenciál sociálních sítí v církevním společenství z pohledu začleňování. Práce vymezuje, co jsou sociální sítě, jak souvisejí s komunitou a jak je lze zkoumat. Zabývá se sborovým společenstvím jako jednotkou církve a jeho vymezením v Českobratrské církvi evangelické. Popisuje různé pohledy na začlenění. Výzkumná část zachycuje proces vstupu do konkrétního sboru Českobratrské církve evangelické. Na tomto příkladu mapuje různé podoby začleňování včetně biblického přikázání lásky a zaznamenává v čase se proměňující způsoby a síly, jimiž mohou sociální sítě sboru jedince vtahovat a nést. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to describe forms and the potential of social networks within a church community from the perspective of the inclusion. The thesis specifies what social networks are, how they relate to community, and how they can be explored. It deals with a local congregation as the main unit of a church and its specification in The Evangelical Church of Czech Brethren. It also describes various views of the inclusion. The research part of the thesis depicts the process of entering a particular local congregation of The Evangelical Church of Czech Brethren. Using this example, the thesis categorizes different forms of inclusion including the biblical commandment of love, and captures the ever changing ways and powers of the social networks within a church as they attract and carry a person. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radek Vondra 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radek Vondra 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radek Vondra 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 530 kB