velikost textu

Postavení ženy v Bibli v perspektivě Luisy Schotroff a Elisabeth Schüssler-Fiorenza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení ženy v Bibli v perspektivě Luisy Schotroff a Elisabeth Schüssler-Fiorenza
Název v angličtině:
The place of women in the bible according to Luisa Schotroff and Elisabeth Schüssler-Fiorenza
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Bolom Kotari
Vedoucí:
Doc. Jindřich Halama, Dr.
Oponent:
Jan Roskovec, Th.D.
Id práce:
173811
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
BOLOM KOTARI, Martina: Postavení ženy v Bibli v perspektivě Luisy Schottroff a Elisabeth Schüssler Fiorenzy. Bakalářská práce (rukopis). Praha: Karlova univerzita, Evangelická teologická fakulta, 2017. Luise Schottroff a Elisabeth Schüssler Fiorenza představují dvě velmi významné osobnosti feministické teologie posledních čtyřiceti let. Zejména Američanka rumunského původu Elisabeth Schüssler Fiorenza způsobila mezi feministicky zaměřenými teoložkami malou revoluci svým zásadním dílem In Memory of Her. Přinesla v něm první systematický a ucelený pohled na otázku žen v biblických textech. Nezaměřila se však jen na texty samé, zabývala se okolnostmi vzniků těchto textů, záměry jejich autorů, interpretací textů v dějinách a konečně důsledky, které to vše pro ženy mělo. Do feministického diskurzu vnesla dnes obecně používané pojmy kyriarchát, církev ženy, učednictví sobě rovných a další. Své myšlenky rozvíjela a dodnes rozvíjí ve svých dalších knihách, které vycházejí dodnes. Ovlivnila feministické badatelky napříč kontinenty. Luise Schottroff byla německou novozákonní biblistkou, zemřela před dvěma lety. Ve svých četných statích se zabývala vývojem feministické teologie, rozebírala četné (především) novozákonní texty hovořící o ženách, anebo vykládané z ženského pohledu. Také ona požadovala hermeneutické upřednostnění žen a dětí a jiných opomíjených společenských skupin. Mezi ženami apelovala zvláště na vyslyšení hlasu těch nejubožejších z ubohých – prostitutek a vdov. Díla obou badatelek nejsou v českém prostředí dosud příliš známá, neexistují překlady prací do českého jazyka. Důvodem je zřejmě fakt, že feministická teologie zde dosud příliš živnou půdu (s ojedinělými výjimkami) nezískala. Předložená bakalářská práce si klade za cíl představit aspoň hlavní body a rysy přístupu obou teoložek a osvětlit je na několika vybraných příkladech.
Abstract v angličtině:
BOLOM KOTARI, Martina: The Status of a Woman in the Bible in Perspective of Luise Schottroff and Elisabeth Schüssler Fiorenza. Bachelor thesis. Praha: Karlova univerzita, Evangelická teologická fakulta, 2017. Annotation Luise Schottroff and Elisabeth Schüssler Fiorenza represent two main personalities of the feministic theology of the last 40 years. Notably the American Elisabeth Schüssler Fiorenza, a Rumanian by origin, achieved a revolution among feministic theologians by writing the fundamental work In Memory of Her. It shows the first methodical and compact view on the issue of women in the Biblical texts. She did not focus on the texts themselves, but she deals with the circumstances of their origin, intentions of their authors, their interpretation in history, as well as outcomes for women as human beings. She also came with today well-known terms such as “Kyriarchy”, “Women Church”, Discipleship of Equals, etc. She has developed her thoughts in other books which have been published recently. She influenced feministic researchers worldwide. Luise Schottroff (d. 2015) was a German Biblicist specialising in the New Testimony. She dealt with the development of feministic theology, analysed and interpreted (mainly) the New Testimony from the feministic perspective and insisted on a hermeneutist preference for women, children and other minorities (in particular prostitutes and widows who have always been considered to be the poorest ones). The work of both authors is not yet known enough in the Czech discourse since there are no translations of their treatises. Feministic theology might not be very popular in the Czech Republic. However, there are exceptions. The BA thesis undertakes a task to introduce the topic with broad strokes and to show the main standpoints of both authors as demonstrated on some examples.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Bolom Kotari 516 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Bolom Kotari 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Bolom Kotari 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Jindřich Halama, Dr. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Roskovec, Th.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 584 kB