velikost textu

Vliv změn landcover na konektivitu fluviálních procesů v povodí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv změn landcover na konektivitu fluviálních procesů v povodí
Název v angličtině:
The influence of changes of land cover on connectivity of fluvial processes in catchment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jitka Kofroňová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Id práce:
173796
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
landcover; eroze; odtok; konektivita; GIS
Klíčová slova v angličtině:
landcover; erosion; runoff; connectivity; GIS
Abstrakt:
Abstrakt Konektivita fluviálních procesů respektive hydrologická konektivita je označením pro propojení krajiny, které urychluje nebo naopak zpomaluje odtok vody, odnos sedimentů a látek v nich obsažených. Vychází z konceptu konektivity krajiny související především s fragmentací a bariérami zabraňujícími pohybu. Na rozdíl od výzkumů vodní eroze či odtoku vody, je tento jev komplexnějším procesem. Nezaměřuje se na množství, ale přináší nové informace o fungování povodí a reakcích na podněty. V posledních letech byly vyvinuty nové přístupy a modely, které se ji pokouší kvantifikovat. Tato diplomová práce informuje o celém konceptu konektivity povodí a testuje některé z těchto přístupů modelování. Využity jsou metody vyhodnocení indexu konektivity přístupem od Borselliho a kol. (2008) modelovaného pomocí ArcGIS a modelem SedInConnect 2.0. Dále je vyzkoušen model vývoje krajiny LAPSUS 5.0, na kterém je prokázáno, že i nepřímé způsoby vyhodnocení konektivity povodí jsou vhodným způsobem. Modelování konektivity bylo aplikováno na povodí Mladotického potoka a výsledky byly poté ověřeny terénním protokolem navrženým Borsellim a kol. (2008) a porovnány s aktuálními trasami v terénu. Výsledky a diskuse porovnávají jednotlivé výstupy a faktory vlivu a poukazují na nedostatky především v zobecňování některých důležitých faktorů vlivu. Práce nabízí návrhy odstranění některých nedostatků a vyhodnocuje použití modelů v podmínkách Česka. Klíčová slova: konektivita povodí, hydrologická konektivita, konektivita sedimentů, Index konektivity, SedInConnect, LAPSUS
Abstract v angličtině:
Abstract The connectivity of fluvial processes or hydrological connectivity are terms often used to describe internal linkages in landscape that intensify/reduce water and sediment fluxes as well as the substances they contain. It is based on the concept of landscape connectivity defined, in particular, by fragmentation of landscape and barriers that obstruct the movement of material. While researches focusing on water erosion or runoff focus on the volume of different fluxes, connectivity reveals new information on catchment functioning as well as reactions to various types of stimuli, and thus represents a more complex phenomenon. This master thesis informs about the topic as a whole, it describes the main forms of its modelling and specific influences that have major impact on presented results. Three approaches of modelling were tested. The main concept lies in evaluation of the index of connectivity, firstly, with approach proposed by Borselli et al. (2008) and implemented in software ArcGIS and secondly, in software SedInConnect 2.0. The third approach is modelling connectivity in software LAPSUS 5.0 that belongs to landscape evolution models. Modelling in LAPSUS proved that using even this indirect method for evaluation of hydrological connectivity is a suitable approach. Selected area for modelling was catchment of Mladotický stream. Results were verified by field index of connectivity proposed also by Borselli et al. (2008) and compared with real conditions. To enable future applications, all the methods employed in this research are described and deficiencies in the input data are also discussed. It is suggested that some of these deficiencies should be removed. Finally, the work tries to evaluate the use of chosen methods in conditions of Czechia. Keywords: catchment connectivity, hydrological connectivity, sediment connectivity, Index of connectivity, SedInConnect, LAPSUS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jitka Kofroňová 12.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jitka Kofroňová 402 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jitka Kofroňová 398 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 154 kB