velikost textu

Humor und Satire im erzählenden Werk Jakob Heins

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Humor und Satire im erzählenden Werk Jakob Heins
Název v češtině:
Humor a satira v díle Jakoba Heina
Název v angličtině:
Humor and satire in the narrative work of Jakob Hein
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Hyská
Vedoucí:
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Oponent:
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Id práce:
173741
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
současná německá próza; prvky satiry a humoru; autobiografické prvky v díle J. Heina
Klíčová slova v angličtině:
contemporary German prose; elements of satire and humor; autobiographical elements in the work of J. Hein
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je interpretace vybraných próz současného německého autora Jakoba Heina se soustředěním na satirické ztvárnění a prvky humoru. Pro účely práce byla vybrána sbírka povídek Mein erstes T-Shirt [Moje první tričko] a román Wurst und Wahn - Ein Geständnis [Klobása a klam - přiznání]. Práce dále představuje dosavadní život a tvorbu autora. Autorka pracuje s poznatky zpracovanými na základě četby odborné a ohlasové literatury a porozumění vybraných próz v německém jazyce. V teoretické části práce jsou představeny nevýznamnější teorie komiky, humoru i satiry. Následně dochází k literárnímu zařazení vybraných próz a vysvětlení klíčových pojmů, které s těmito texty souvisí. Ke každému dílu je uvedena stručná analýza zaměřená především na literární prostředky, které jsou důležitým podkladem pro zkoumání humoru a satiry. Praktickou část práce dále představuje interpretace vybraných děl z hlediska charakterové, situační a slovní komiky a dále také satiry, a to s použitím konkrétních citací a výstupů teoretické části práce. V rámci této práce bylo zjištěno, že humorné působení Heinových textů vychází z výběru zobrazených témat. Tyto náměty, často rozšířené o autobiografické prvky, jsou ztvárněny především pomocí situační komiky, kterou obohacuje hravá slovní komika, založená na nápaditých přirovnáních, humorných personifikacích a jízlivém zveličování. Humorné působení jeho textů umocňuje také využití autobiografických prvků. Přínosem této práce je představení v Česku téměř neznámého autora a interpretace role humoru a satiry v jeho prozaických dílech. KLÍČOVÁ SLOVA Současná německá próza; prvky satiry a humoru; autobiografické prvky v díle J. Heina
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this bachelor thesis is an interpretation of selected narrative work of the contemporary German author Jakob Hein, focusing on satirical rendering and elements of humor. A collection of short stories Mein erstes T-Shirt and a novel Wurst und Wahn - Ein Geständnis were selected for the thesis. The thesis also presents the life, and creations of the author. The author of the thesis works with the knowledge obtained by readings of professional and acclaimed literature and understanding of selected prose in the German language. The theoretical part of the thesis presents the most important theories of comics, humor and satire. Subsequently, a literary classification of selected prose and explanation of the key concepts associated with it is made. A brief analysis focusing primarily on the literature elements that are an important basis for exploring humor and satire is made for each piece of the literary work. The practical part of the thesis is an interpretation of selected narrative work in terms of character, situational and verbal comics, as well as satire, using specific quotations and outputs of the theoretical part of the work. In this thesis, it was found that the humorous functioning of Hein's texts is based on a selection of displayed themes. These themes, often extended by autobiographical elements, are represented mainly by situational comic, enriched by playful word comics, based on imaginative comparisons, humorous personifications and sizable exaggeration. The contribution of this thesis is an introduction of an, in the Czech Republic, almost unknown author and an interpretation of the role of humor and satire in some of his narrative work. KEYWORDS Contemporary German prose; elements of satire and humor; autobiographical elements in the work of J. Hein
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Hyská 890 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Hyská 239 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Hyská 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Hyská 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 488 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. 152 kB