velikost textu

Podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti skandinávských zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti skandinávských zemí
Název v angličtině:
Similarities and differences in the structure and intensity of mortality in the Scandinavian countries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Štiplová
Vedoucí:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Id práce:
173720
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociologií (DS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úmrtnost, příčiny úmrtí, Skandinávie, intenzita úmrtnosti, vývoj
Klíčová slova v angličtině:
mortality, causes of death, Scandinavia, mortality rate, development
Abstrakt:
Podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti skandinávských zemí Abstrakt Cílem této bakalářské práce je nalézt podobnosti a odlišnosti ve struktuře a intenzitě úmrtnosti od roku 1990 do roku 2014 ve čtyřech skandinávských zemích (v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku). Úroveň úmrtnosti je nejprve porovnávána celkově a následovně za šest vybraných tříd příčin smrti (nemoci oběhové soustavy, novotvary, nemoci dýchací soustavy, vnější příčiny nemocnosti a smrti, poruchy duševní a poruchy chování, a nakonec nemoci nervové soustavy). Ve sledovaném období se ve všech analyzovaných státech u obou pohlaví zvýšila naděje dožití při narození a je po celých 25 let vyšší pro ženy než pro muže, i když byl nárůst u mužů vyšší než u žen. Nejvíce ke zvýšení naděje dožití při narození přispělo zejména snížení intenzity úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. Na počátku 90. let představovala třída nemocí oběhové soustavy v analyzovaných zemích příčinu smrti pro přibližně polovinu všech zemřelých u obou pohlaví. Novotvary pak představovaly příčinu smrti pro dalších 20 % zemřelých, v Dánsku dokonce 25 %. Podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy se ve sledovaném období snížil na třetinu všech zemřelých, naopak novotvary tak začaly tvořit čtvrtinu zemřelých a v Dánsku třetinu zemřelých. Intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy i novotvary má ve sledovaném období klesající trend, oproti tomu se zvyšuje úroveň úmrtnosti na poruchy duševní a poruchy chování a na nemoci nervové soustavy. Klíčová slova: úmrtnost, příčiny úmrtí, Skandinávie, intenzita úmrtnosti, vývoj
Abstract v angličtině:
Similarities and differences in the structure and intensity of mortality in the Scandinavian countries Abstract The aim of this bachelor thesis is to find similarities and differences in the structure and intensity of mortality from 1990 to 2014 in four Scandinavian countries (in Denmark, Finland, Norway and Sweden). First, the mortality rate is compared in the total and then it is compared due to six selected classes of causes of death (diseases of the circulatory system, neoplasms, diseases of the respiratory system, external causes of morbidity and mortality, mental and behavioural disorders, and finally, diseases of the nervous system). In the analyzed period, life expectancy at birth increased in all of the analyzed countries for both sexes and it was higher for women than men, however the increase in males is higher than in females. Most of the increase in life expectancy at birth was caused by decrease in the mortality rate due to diseases of the circulatory system. In the early 1990s, the class of circulatory disease represented the cause of death for approximately half of all deaths in both sexes in all of the analyzed countries. Neoplasms were the cause of death for another 20 % of deaths, in Denmark 25 %. In the monitored period, the share of deaths due to circulatory system diseases decreased to one third of all deaths; on the contrary, neoplasms began to form a quarter of the deceased and in Denmark a third of all deceased. Mortality rates due to circulatory system diseases and due to neoplasms have a declining trend during the whole monitorized period; on the other hand, mortality rates due to mental disorders and behavioral disorders and due to nervous system diseases are increasing. Keywords: mortality, causes of death, Scandinavia, mortality rate, development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Štiplová 7.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Štiplová 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Štiplová 259 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 153 kB