velikost textu

Vizuální neurorehabilitace u pacientů s inkompletní míšní lézí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální neurorehabilitace u pacientů s inkompletní míšní lézí
Název v angličtině:
Visual neurorehabilitation by the incomplete spinal cord injury patients
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alois Polák
Vedoucí:
MUDr. David Pánek, Ph.D.
Oponent:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Id práce:
173717
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
virtuální realita, míšní léze, HMD, zrcadlové neurony
Klíčová slova v angličtině:
virtual reality, spinal cord lesion, HMD, mirror neurons
Abstrakt:
Abstrakt Cíl práce: Cílem práce bylo pokusit se zjistit možnosti ovlivnění klinického stavu pacientů trpících nekompletní míšní lézí pomocí terapeutického videa z pohledu první osoby přehrávaného pomocí helmy na virtuální realitu. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 22 probandů (15 mužů a 7 žen) mezi 27 a 76 lety (průměrný věk 55±14 let) z řad klientů Rehabilitačního ústavu (RÚ) Kladruby. Probandi byli rozčleněni do dvou homogenních a stejněčetných skupin. Kontrolní skupina podstupovala standardní rehabilitační program dle plánu RÚ Kladruby. Výzkumné skupině kromě toho bylo denně, v celkovém počtu 30 aplikací, přehráváno terapeutické video pomocí helmy na virtuální realitu. Klinický stav před výzkumem a po něm byl hodnocen pomocí standardizovaného vyšetření ASIA impairment scale, kde sledovanou proměnnou byl součet motorických bodů pro dolní končetiny. Vstupní i kontrolní měření prováděl odborný, kvalitně proškolený kladrubský personál, vždy lékař. Z rozdílu mezi vstupními a výstupními hodnotami a délce pobytu v RÚ byla stanovena míra relativní změny klinického stavu oproti stavu předchozímu za jeden měsíc pobytu v ústavu. Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu byly zjišťovány případné korelace výsledků s věkem probandů, dobou od vzniku míšní léze probandů a dobou strávenou v RÚ. Výsledky: Výsledný průměr relativní změny klinického stavu oproti stavu předchozímu za jeden měsíc pobytu v ústavu vyšel pro kontrolní skupinu 10,53% se směrodatnou odchylkou 6,59% a variačním koeficientem 0,63. Pro skupinu výzkumnou pak byl výsledek 28,31% se směrodatnou odchylkou 27,84% a variačním koeficientem 0,98, což je přibližně trojnásobně více oproti skupině kontrolní. Ze zjišťovaných korelací byla prokázána pouze středně silná až silná negativní korelace mezi relativní změnou klinického stavu za jeden měsíc pobytu a dobou strávenou v RÚ pro výzkumnou skupinu. Klíčová slova: virtuální realita, míšní léze, HMD, zrcadlové neurony
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the study: The aim of this work is to find out the possibilities to influence the clinical state of the patients suffering with incomplete spinal cord lesion syndrome with the help of a therapeutic video played through a virtual reality helmet. Methods: The research was conducted with 22 probands (15 males and 7 females) aged between 27 and 76 years (the average age of 55±14 years) from the client of Rehabilitation Centre Kladruby. The probands were divided into two homogenised groups with the same number of members. The control group received a standard rehabilitation programme set by the Rehabilitation Centre. The research group followed the same plan but in addition to this, they were given helmets, and a video with virtual reality was played daily on the total of 30 occasions. The clinical state before conducting the research and after was evaluated using the standard test ASIA impairment scale where the observed transformation was the total of motoric points for the lower limbs. Initial and final examination was conducted by professional and highly trained staff at Kladruby, always doctors. The variance between the initial and the final examination results and the length of stay at the centre were used to set the relative transformation of the clinical state in comparison with the previous clinical state after a month in the centre. With the help of Pearson correlation coefficient, the correlation between the age of probands, the initial diagnosis and the time spent in the rehabilitation centre. Results: The average result of the relative change of the clinical state during one month for the control group was 10,53% with deviation of 6,59% and variable coefficient of 0,63. The research group’s results were almost threefold 28,31% with deviation of 27,84% and a variable coefficient 0,98. The only confirmed correlation was a medium to strong negative correlation between the results and the period spent in the rehabilitation centre for the research group. Key Words: virtual reality, spinal cord lesion, HMD, mirror neurons
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alois Polák 3.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alois Polák 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alois Polák 337 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alois Polák 335 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. David Pánek, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB