velikost textu

Evaluace geologického výukového programu a jeho srovnání s výukou ve třídě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluace geologického výukového programu a jeho srovnání s výukou ve třídě
Název v angličtině:
The Evaluation of the Geological Educational Program and its Comparison with the Teaching in the Classroom
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Pelechová
Vedoucí:
Mgr. Radka Dvořáková
Oponent:
Mgr. Jana Poupová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Kateřina Čiháková
Id práce:
173639
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geologie, výukový program, evaluace, postoje žáků, BOV, Didaktické centrum geologie Říčany
Klíčová slova v angličtině:
geology, educational program, evaluation, students` attitudes, IBSE, Geology Teaching Center Říčany
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením výukového programu Didaktického centra geologie v Říčanech, především tím, jak ovlivňuje postoje žáků ke geologii. Přínos exkurzí a výuky v terénu byl již mnohokrát prokázán, evaluace se však často zaměřovaly spíše na znalosti, na dovednosti a postoje pak až v posledních letech. Neživá příroda je navíc obecně vnímána jako „ta nudnější část přírody“, proto mě zajímalo, jestli (a jak) dokáže netradiční forma výuky geologie postoje žáků k ní změnit. Cílem této práce bylo 1) zjistit, jaké jsou postoje žáků ke geologii a k neživé přírodě, a 2) zhodnotit, jestli (případně jak) konkrétní geologický program tyto postoje ovlivní a tento vliv porovnat s vlivem klasické výuky ve třídě. Třetím cílem bylo zjistit, zda daný výukový program pomůže žákům pochopit, jak vznikly různé přírodní útvary. Hlavní výzkumná otázka tedy zněla: Jak ovlivní výukový program postoje žáků k neživé přírodě v porovnání s klasickou vyučovací hodinou, kde bude probírána stejná látka? Podle výsledků mého výzkumu žáci vnímají geologii jako nejméně užitečný obor biologie a patří i k nejméně oblíbeným. Jejich postoje k neživé přírodě jsou ale spíše pozitivní až neutrální. Žádný vliv hodnoceného programu na tyto postoje se však prokázat nepodařilo. Klíčová slova Geologie, výukový program, evaluace, postoje žáků, BOV, Didaktické centrum geologie Říčany 4
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is concerned with appraising the educational program of the Geology Teaching Center Říčany, in particular its influence on the pupils‘ attitudes towards geology. The benefits of field trips and outdoor education have been observed many times; however, mostly pupils‘ knowledge or skills were taken into consideration while their attitudes have been investigated fairly recently. Moreover, geology is regarded by pupils as ‘the more boring part of nature‘ and hence I was interested in whether (and how) the non-standard form of education can change the pupils‘ attitudes towards geology. The objectives of the thesis were 1) to investigate what the pupils‘ attitudes towards geology are, and 2) to decide whether (and how) the specific geology field trip affects these attitudes and to compare this influence with the one of standard class education. The third, last objective consisted in stating whether the field trip in question will help pupils to understand how sundry topographic features were created. The main research question was stated as follows: How will the field trip affect the pupils‘ attitudes towards geology in comparison with standard class education covering the same topics? According to results of my investigation, pupils regard geology as the most useless and unpopular branch of biology. On the other hand, their attitudes towards geology are rather positive or neutral. Nevertheless, no statistically significant effect of the concerned field trip on these attitudes was observed. Key words Geology, educational program, evaluation, students` attitudes, IBSE, Geology Teaching Center Říčany 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Pelechová 1.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Pelechová 64.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Pelechová 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Pelechová 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Dvořáková 508 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Poupová, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jan Mourek, Ph.D. 152 kB