velikost textu

Ekonomické nerovnosti v EÚ: toky kapitálu medzi jadrom a perifériou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekonomické nerovnosti v EÚ: toky kapitálu medzi jadrom a perifériou
Název v češtině:
Ekonomické nerovnosti v EU: toky kapitálu mezi jádrem a periferií
Název v angličtině:
Economic inequalities in EU: capital flows between the core and the periphery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Peter Deďo
Vedoucí:
RNDr. David Hána
Oponent:
Mgr. Martin Kebza
Id práce:
173638
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Evropská unie, nerovnosti, toky kapitálu, Giniho koeficient, HDP, strukturální fondy
Klíčová slova v angličtině:
European Union, inequalities, capital flows, Gini coefficient, GDP, structural funds
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem zkoumání této práce jsou ekonomické nerovnosti v Evropské unii v letech 1999 až 2018, se záměrem analyzovat vliv toků kapitálu plynoucích z vyplácených dividend a remitencí na vývoj prostorových disparit mezi národními státy. První část práce se snaží ukotvit téma práce do konceptu Světového systému od I. Wallersteina s přesahem do historických souvislosti, které vytvořily základ pro dnešní polarizaci Evropy. Následuje stručný popis kladů a záporů nerovností s představením snah Evropské unie tento problém řešit. V metodické části jsou popsány nástroje zkoumání variability a toků kapitálu. Empirická studie aplikuje metodické postupy na konkrétní data hrubého domácího produktu a hrubého disponibilního důchodu pocházející převážně z Eurostatu. Následně se autor pokouší interpretovat získané výstupy analýz. Klíčová slova: Evropská unie, nerovnosti, toky kapitálu, Giniho koeficient, HDP, strukturální fondy
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this bachelor thesis is the economic inequalities in the European Union between 1999 and 2018, with the aim to analyze the impact of capital flows resulting from dividends and remittances paid out on the development of spatial disparities between national states. The first part of the thesis attempts to anchor the theme into the concept of the World system by I. Wallerstein with an overlap into the historical context, which formed the basis for today's polarization of Europe. The following is a brief description of the pros and cons of inequalities with the presentation of the European Union's efforts to address this problem. In the methodological part there are described the tools for the study of variability and capital flows. The empirical study applies methodological approaches to the specific data of gross domestic product and gross disposable income coming mainly from Eurostat. Subsequently, the author tries to interpret the obtained analysis outputs. Keywords: European Union, inequalities, capital flows, Gini coefficient, GDP, structural funds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Peter Deďo 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Peter Deďo 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Peter Deďo 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. David Hána 405 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kebza 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB