velikost textu

Zajištění účasti osob v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění účasti osob v trestním řízení
Název v angličtině:
Ensuring the participation of persons in criminal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Michala Šmahelová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
173596
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní právo procesní, zajištění, zajištění osoby obviněné, vazba
Klíčová slova v angličtině:
Procedure criminal law, Ensuring, Detention of the Accused, Criminal custody
Abstrakt:
ABSTRAKT Zajištění účasti osob v trestním řízení Rigorózní práce podává ucelený výklad o jednotlivých institutech trestního práva procesního, prostřednictvím kterých orgány činné v trestním řízení zajišťují přítomnost osob důležitých pro úspěšné vedení trestního řízení. Po stručném úvodu do problematiky následuje první, nejobsáhlejší kapitola, která podrobně pojednává o všech procesních úkonech sloužících k zajištění účasti ústředního subjektu trestního řízení, tedy obviněného. V souladu se základními zásadami trestního řízení, zejména pak se zásadou přiměřenosti, zdrženlivosti a subsidiarity je nejdříve pojednáno o mírnějších zajišťovacích opatřeních, mezi které lze řadit předvolání, předvedení, pořádkovou pokutu či zákaz vycestování do zahraničí. Stěžejní část kapitoly je pak věnována zajišťovacím institutům, prostřednictvím kterých dochází k zásahu do jednoho ze základních práv a svobod, do osobní svobody obviněného, tedy institutu zadržení, zatčení a zejména pak vazbě. V části věnované problematice institutu vazby jsou shrnuty zákonné podmínky jeho užití a především je podrobněji pojednáno o jednotlivých vazebních důvodech a rovněž o právní úpravě rozhodování o vazbě a procesu přezkoumávání důvodnosti vazby s přihlédnutím k bohaté soudní judikatuře. Práce se rovněž v následujících kapitolách blíže věnuje problematice zajištění účasti právnických osob na trestním řízení a specifikům spojeným se zajištěním účasti mladistvých podle speciální zákonné úpravy. K tomu, aby trestní řízení naplnilo svůj účel, je nutné kromě obviněného zajistit přítomnost i mnoha dalších osob (svědků, znalců a tlumočníků, státního zástupce, obhájce obviněného). Zajišťování účasti právě těchto dalších osob se věnuje kapitola čtvrtá. V poslední, páté kapitole je předestřen legislativní návrh a implementační rizika spojená novým institutem, tzv. pořádkovým zajištěním, jež by mělo sloužit ke krátkodobému omezení osobní svobody nejen těch osob, proti nimž se řízení vede, ale rovněž svědků a případně jiných osob účastnících se trestního řízení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Ensuring the participation of persons in criminal proceedings The thesis provides a comprehensive account of the individual institutions of criminal procedure through which authorities involved in criminal proceedings ensure the participation of persons whose presence is essential for successfully conducting criminal proceedings. After a brief introduction, the first, most detailed chapter discusses all the procedural steps used to ensure the participation of the principal subject of criminal proceedings, namely the accused. In accordance with the basic principles of criminal procedure, particularly the principles of proportionality, restraint and subsidiarity, the discussion first focuses on less severe precautionary measures, that is summons, presentation, disciplinary fine and prohibition on foreign travel. The main part of the chapter is devoted to precautionary measures that place limitations on fundamental rights and freedoms, namely the personal liberty of the accused. These are detention, arrest and custody. The section on custody summarizes the legal conditions of custody and discusses in more detail the individual grounds of custody, the legal provisions regarding the decision process on custody and the examination of the existence of custody grounds. The pertinent case law is duly taken into account. The following chapters are dedicated to the issue of ensuring the participation of legal persons in criminal proceedings and the specific aspects associated with ensuring the participation of minors in accordance with special laws. To fulfil the purpose of criminal proceedings, it is necessary to ensure the presence of the accused, but also many other persons (witnesses, experts and interpreters, the prosecutor and the defence counsel). Chapter four is dedicated to ensuring the participation of these persons. The last chapter presents the legislative proposal and the implementation risks associated with the proposed ‘detention on disciplinary grounds’, which would allow for a short-term deprivation of personal freedom not only of persons against whom the proceedings are led, but also the witnesses and, where appropriate, other persons involved in criminal proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michala Šmahelová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michala Šmahelová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michala Šmahelová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 619 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB