text size

Česká státoprávní koncepce jako hlavní politický program národního hnutí v letech 1848/49

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Česká státoprávní koncepce jako hlavní politický program národního hnutí v letech 1848/49
Titile (in english):
Czech constitutional conception as a major political programme of the national movement in the years 1848-1849
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Daniela Plačková
Supervisor:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Opponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Thesis Id:
173591
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Legal History (22-KPD)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
12/09/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Český státoprávní program České národní hnutí
Keywords:
Czech constitutional programme Czech national movement
Abstract (in czech):
Resumé Český státoprávní program vzniká zhruba od počátku 40. let 19. století, tedy v době, kdy se začíná upevňovat ekonomické postavení českého měšťanstva, které vede politický boj s metternichovským absolutismem a vládnoucím německým měšťanstvem. Přísná cenzura však prakticky znemožňovala jakékoliv otevřené politické projevy, které nebyly psány v loajálním duchu, a proto je český politický program před rokem 1848 publikován pouze v četných anonymních brožurách českých autorů. Tento politický program je státoprávní koncepcí v tom smyslu, že hlásá na základě historického práva spojení zemí Koruny české. Na druhé straně se však v něm již projevuje základní rozpor, který je typický pro českou politiku v letech 1848-49 a který spočívá v tom, že český státoprávní program sice v podstatě znamená vyjádření myšlenky české státní nezávislosti, ale ve skutečnosti je značným kompromisem s habsburskou monarchií a vychází plně z myšlenky austroslavismu. V revolučních letech 1848-49 se státoprávní program českých liberálů stává nejvýznamnější politickou koncepcí našeho národního hnutí. Jako jediný sehrál důležitou úlohu nejen v tomto období, ale v celém průběhu 19. století, zatímco ostatní dva programy (stavovské opozice a radikálně-demokratická koncepce) zůstaly jen určitými epizodami. Zčásti může být příčinou vlastní charakter těchto dvou programů, politickou i národnostní izolovaností stavovské opozice a přílišnou neurčitostí radikálního programu, ale hlavní příčinou dále může být oblastní měnící se společenské a sociální struktury společnosti té doby. Tato práce se snaží nastínit rozbor výše uvedených problémů, které souvisejí s otázkou českého politického programu, a dále uvádí vývoj tohoto programu ve sledovaném období. Práce je rozdělena do pěti kapitol, v nichž se postupně zabývá teoretickými základy českého státoprávního programu, jeho vznikem ve 40. letech 19. století, příčinami jeho převahy nad ostatními programy české nezávislosti v tomto období a konkrétními snahami o jeho prosazení v roce 1848 i dalšími aspekty, které s touto problematickou bezprostředně souvisejí. Dále se tato práce zabývá provedením konfrontace základních politických představ českých liberálů, jejichž program se dostal vzhledem k nejasnosti radikální koncepce a izolovanosti stavovské opozice do čela české politiky 2. poloviny 19. století. V této práci nelze z hlediska omezeného vymezení zvoleného tématu postihnout všechny příčiny vzniku českého státoprávního programu a jeho vývoj v 60. až 90. letech 19. století, kdy se opět dostal do čela českého národního hnutí. Období let 1848 - 49 je považováno za jedno z klíčových období našich národních dějin, z toho důvodu tato práce nepřináší mnoho nových poznatků, ale zaměřuje se na zobrazení metodické stránky vzhledem k souhrnnému vymezení nejdůležitějšího českého politického programu v letech 1848-49 a na zjištění hlavních rozporů s tímto programem spojených. Současně se tato práce snaží o určitou polemiku se starším pojetím této otázky, které zcela nezohledňovalo i ostatní důležitou problematiku.
Abstract:
Resumé Das tschechische staatsrechtliche Programm entsteht etwa von Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts an, also zu der Zeit, als sich die ökonomische Stellung der tschechischen Bürgerschaft, die den politischen Kampf mit dem Absolutismus von Metternich und mit der regierenden deutschen Bürgerschaft führt, zu festigen beginnt. Strenge Zensur hat keine offenen politischen Äußerungen ermöglicht, die nicht loyal geschrieben wurden, und deshalb wurde das tschechische politische Programm vor dem Jahr 1848 nur in zahlreichen anonymen Broschüren von tschechischen Verfassern veröffentlicht. Dieses politische Programm ist eine staatsrechtliche Konzeption in dem Sinne, dass es auf Grund des historischen Rechtes die Verbindung von Ländern der tschechischen Krone beinhaltet. Auf der anderen Seite zeigt sich darin der Grundwiderspruch, der für die tschechische Politik in den Jahren 1848-49 typisch ist und der darin besteht, dass das tschechische staatsrechtliche Programm zwar im Grunde die Äußerung der tschechischen staatlichen Unabhängigkeit bedeutet, aber in Wirklichkeit einen Kompromiss mit der Habsburgermonarchie darstellt und völlig vom Gedanken des Austroslavismus ausgeht. Das staatsrechtliche Programm der tschechischen Liberalen wird in den revolutionären Jahren 1848-49 zu der bedeutendsten politischen Konzeption unserer nationalen Bewegung. Es spielte eine bedeutende Rolle nicht nur in diesem Zeitraum, sondern im gesamten 19. Jahrhundert, wobei andere zwei Programme (Standesopposition und radikal- demokratische Konzeption) ihre Rolle nur kurz gespielt haben. Die Ursache kann teilweise der eigene Charakter von diesen zwei Programmen sein, politische und nationale Isolierung der Standesopposition und übermäßige Unklarheit vom radikalen Programm, aber die Hauptursache können die regionalen sich verändernden gesellschaftlichen und sozialen Strukturen der damaligen Gesellschaft sein. Das vorliegende Dokument strebt die Analyse von oben genannten Problempunkten anzudeuten, die mit der Frage vom tschechischen politischen Programm zusammenhängen, und bringt die Entwicklung von diesem Programm im verfolgten Zeitraum. Die Arbeit ist in fünf Kapitel aufgegliedert, die sich allmählich mit theoretischen Grundlagen vom tschechischen staatsrechtlichen Programm, mit dessen Bildung in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, mit Ursachen von seiner Überlegenheit anderen Programmen der tschechischen Unabhängigkeit in diesem Zeitraum, mit konkreten Bemühungen das Programm im Jahre 1848 durchzusetzen und mit weiteren mit dieser Problematik unmittelbar zusammenhängenden Gesichtspunkten befassen. Weiter führt diese Arbeit die Konfrontation der politischen Grundgedanken von tschechischen Liberalen durch, deren Programm sich angesichts der Unklarheit von der radikalen Konzeption und angesichts der Isolierung von der Standesopposition an die Spitze von der tschechischen Politik in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte. In dieser Arbeit können nicht im Hinblick auf Abgrenzung vom gewählten Thema alle Ursachen erfasst werden, wie das tschechische staatsrechtliche Programm entstand und wie es sich von den 60er bis 90er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte, wo das Programm wieder an die Spitze der tschechischen nationalen Bewegung kam. Der Zeitraum 1848-49 wird für eine der Schlüsselperioden unserer nationalen Geschichte gehalten, aus diesem Grunde bringt diese Arbeit nicht viele neue Erkenntnisse, aber sie konzentriert sich auf die Abbildung der methodischen Seite im Hinblick auf die Gesamtabgrenzung vom wichtigsten tschechischen politischen Programm in Jahren 1848-49 und auf die Ermittlung von den mit diesem Programm zusammenhängenden Hauptwidersprüchen. Gleichzeitig strebt diese Arbeit nach gewisser Polemik mit der älteren Auffassung dieser Frage, die nicht ganz auch andere wichtige Problematik berücksichtigt hat.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Daniela Plačková 641 kB
Download Abstract in czech Mgr. Daniela Plačková 122 kB
Download Abstract in english Mgr. Daniela Plačková 124 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 149 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 53 kB
Download Defence's report 177 kB