velikost textu

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem
Název v angličtině:
Compensation of damage caused by maladministration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zdeňka Danielová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
173540
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhrada škody náhrada nemajetkové újmy nesprávný úřední postup
Klíčová slova v angličtině:
compensation for damage compensation for non-pecuniary damage maladministration
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá náhradou škody (příp. nemajetkové újmy) způsobené nesprávným úředním postupem. Hodnotí jak hmotněprávní úpravu obsaženou v zákoně č. 82/1998 Sb., tak specifika procesněprávního řízení o náhradu škody s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol pozvolně provádějících daným tématem. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy jako právní odpovědnost, újma, odpovědnost za škodu v souvislosti s výkonem veřejné moci a nesprávný úřední postup, poté navazuje právní úprava náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem, následně je rozebrána odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, dále je práce věnována i uplatnění nároku na náhradu škody a nejrozsáhleji je rozebrán způsob a rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy. Dále je v práci poukázáno i na regresní úhradu, promlčení nároku na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy) a na závěr je uvedeno srovnání současné právní úpravy náhrady škody (příp. nemajetkové újmy) způsobené nesprávným úředním postupem na Slovensku s naší právní úpravou této problematiky. V práci jsou též zařazeny i rozsudky soudů prvního stupně, soudů odvolacích a Evropského soudu pro lidská práva v konkrétních věcech, které jsou blíže rozebrány, přičemž je v nich poukázáno na specifika, která soud v dané věci řešil a na to, jaký vliv měly konkrétní okolnosti na určení výše přiznaného zadostiučinění v těchto věcech.
Abstract v angličtině:
English abstract This thesis covers the topic of compensation for damage (non-pecuniary damage) caused in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings, evaluating substantive rules contained in the Act No. 82/1998 Coll. as well as specific features of procedure concerning damage compensation with regard to jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic, the Constitutional Court of the Czech Republic, and the European Court of Human Rights. This thesis is divided into eight parts. Following the explanation of basic terms such as liability, damage, and liability for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in a decision or the conduct of proceedings, the thesis goes on to describe the legal sources regarding the compensation for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings. Further, the liability for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings and the claim for compensation for damage is analysed. The main part of this thesis is devoted to the manner and extent of compensation for pecuniary and non-pecuniary damage. Next, the right to recourse and the limitation period applicable to compensation for damage (non-pecuniary damage) is addressed. The final part compares current legislation on compensation for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings in the Slovak Republic and the Czech Republic. The thesis contains judicial decisions of lower courts, higher courts as well as the European Court of Human Rights, and it describes the circumstances of each particular case and their impact on the extent of compensation awarded.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zdeňka Danielová 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zdeňka Danielová 338 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zdeňka Danielová 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 299 kB