velikost textu

Obchod s vojenským materiálem z pohledu českého a slovenského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchod s vojenským materiálem z pohledu českého a slovenského práva
Název v angličtině:
Trade in military material: the Czech and Slovak law perspective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jakub Matocha
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
173534
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vojenský materiál, obchod se zbraněmi, povolení, licence, srovnání české a slovenské právní úpravy
Klíčová slova v angličtině:
Military materials, arms trade, permit, license, comparison of Czech and Slovak legislation
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce je zaměřena na vzájemné porovnání české a slovenské právní úpravy zahraničního obchodu s vojenským materiálem s cílem identifikovat, který z obou z právních řádů je pro zbrojní podnikatele z hlediska právně-administrativní náročnosti přívětivější. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se věnuje teoretickému vymezení zkoumaných právních norem s důrazem na mezinárodní právo soukromé. Vymezeny jsou všeobecně známé pojmy jako např. zbraně, obchod se zbraněmi či vojenský materiál. Druhá část práce je věnována mezinárodněprávnímu základu zkoumané problematiky se zohledněním nejznámějších mezinárodních smluv či klíčových evropských předpisů tvořící jádro obchodu s vojenským materiálem. Třetí část práce porovnává samotné zákony o zahraničním obchodu s vojenským materiálem v České a Slovenské republice.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the mutual comparison of the Czech and Slovak legislation in field of international trade in military material and its purposes is to identify which one of the legislations is more arms businessmen friendly in terms of legally-administrative costingness. The paper consists of three main parts. The first part is dedicated to the theoretic frame of the legal regulations in question with emphasis on the private international law. It contains the definitions of the well-known terms such as arms, trade in arms or military material. The second part focuses on international legal basics of the issue in question with respect to the most noted international treaties or key European regulation forming core of the trade in military material. The third part of the thesis compares the acts on international trade with military material in the Czech and Slovak Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Matocha 636 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Matocha 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Matocha 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB