velikost textu

Trénink a příprava plavců vodní záchranné služby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trénink a příprava plavců vodní záchranné služby
Název v angličtině:
Training and preparation of swimmers Water Rescue
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Marešová
Vedoucí:
PaedDr. Irena Svobodová
Oponent:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Id práce:
173501
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdraví (N TV-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vodní záchranná služba, plavání, trénink, příprava, fyziologické ukazatele,vytrvalostní disciplíny, rychlostní disciplíny
Klíčová slova v angličtině:
water rescue, swimming, training, preparation, physiological indicators, discipline endurance, speed disciplines
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá přípravou a tréninkem plavců záchranářů v průběhu ročního tréninkového cyklu. Cílem práce je sledování změn vybraných funkčních ukazatelů (tepové frekvence) v průběhu ročního tréninkového cyklu u plavců záchranářů. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část mapuje historii vodní záchranné služby a vznik vodního záchranného sportu, zabývá se disciplínami záchranného sportu, specifiky tréninku a vybranými funkčními ukazateli. Praktická část je rozdělena na výzkumnou a výsledkovou část. Ve výzkumné části jsou zaznamenány změny tepových frekvencí ve vybraných fázích ročního tréninkového cyklu. Ve výsledkové jsou pak zpracovány výsledky. Ke zpracování praktické části práce byly použity metody observace (pozorování), dotazování, testování a statistické metody. KLÍČOVÁ SLOVA * Vodní záchranná služba * Plavání * Vodní záchranný sport * Roční tréninkový cyklus * Tepová frekvence * Sporttester
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis looks into a preparation and training of lifeguards during one year training cycle. The objective of this thesis is monitoring (tracking) changes of functional indicators (heart rate) over the period of one year training for lifeguards. My thesis is divided into several parts. Theoretical part is mapping history of lifeguarding and origins of Lifesaving sport. It is focused on disciplines of this sport, specifics of the training and selected functional indicators. The practical part is divided on survey and reflexion (result) part. The survey is recording changes of heart rate in selected phases of a year training cycle. The reflection part is processing results. During a practical part have been used methods of observation, questioning, testing, statistics- collecting and analysing data. KEYWORDS * Lifeguard service * Swimming * Lifesaving sport * Year training cycle * heart rate * sport tester
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Marešová 2.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Marešová 857 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Marešová 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Marešová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Irena Svobodová 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 153 kB