velikost textu

Česko-ruská slovní zásoba z oblasti sportu v porovnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česko-ruská slovní zásoba z oblasti sportu v porovnání
Název v angličtině:
The comparison of the Czech-Russian vocabulary on the topic sport
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Koldcsiterová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Konečný
Oponent:
PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.
Id práce:
173481
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lexikologie, slovotvorba, komparace, sport, tematický slovník
Klíčová slova v angličtině:
lexicology, word-formation, comparison, sport, thematic dictionary
Abstrakt:
ANOTACE: Bakalářská práce je věnována sportovní terminologii v česko-ruském porovnání. V teoretické části práce je charakterizována lexikologie jako věda zabývající se slovní zásobou a jsou popsány procesy slovotvorby a obohacování slovní zásoby, přičemž byly zdůrazněny nejčastější a nejfrekventovanější způsoby obohacování slovní zásoby. Teoretická část dále obsahuje charakteristiku etymologie jako vědy zkoumající původ slov. V praktické části byla provedena analýza jazykového materiálu získaného excerpcí lexémů se sportovní tematikou. Tento materiál byl klasifikován dle předem stanovených kritérií. Byla provedena analýza učebního souboru Raduga po-novomu, jejímž cílem bylo zjistit výskyt sledovaných lexikálních jednotek. Výstupem je tematický česko-ruský sportovní slovník. KLÍČOVÁ SLOVA: lexikologie, slovotvorba, komparace, sport, tematický slovník
Abstract v angličtině:
ANNOTATION: The thesis is devoted to the terminology of sports in Czech-russian comparison. In the theoretical part, lexicology is characterized as a science studying vocabulary. There are also word-forming processes described and processes of vocabulary enrichment. The theoretical part includes a characteristic of etymology as a science researching origin of words. In the practical part, an analysis of linguistic material that was gained by the excerption of lexemes of sports theme were performed. This material was classified according to criteria set in advance. An analysis of didactic file Raduga po- novomu was performed. The aim of the analysis is to find out an occurrence of the observed lexical units. The final product is a Czech-russian sport thematic dictionary. KEYWORDS: lexicology, word-formation, comparison, sport, thematic dictionary
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Koldcsiterová 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Koldcsiterová 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Koldcsiterová 314 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Konečný 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 152 kB