velikost textu

Zkušenosti pacientů léčených akupunkturou III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkušenosti pacientů léčených akupunkturou III.
Název v angličtině:
Patients experience of acupuncture treatment III.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Maršálková
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Helena Marešová
Id práce:
173478
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akupunktura, zkušenosti, pacienti
Klíčová slova v angličtině:
acupuncture; experience; patients
Abstrakt:
ABSTRAKT Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova, Česká republika Student: Zuzana Maršálková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Název diplomové práce: ZKUŠENOSTI PACIENTŮ LÉČENÝCH AKUPUNKTUROU III Úvod: Léčba akupunkturou začíná být populárnější i v České republice, kde doposud nebyla provedena studie, která by se zabývala názory a zkušenostmi pacientů s touto léčebnou metodou. Cíl: Posouzení zkušeností pacientů s akupunkturou se zaměřením na pacienty očekávaný účinek před začátkem, v průběhu a po ukončení léčby, na případnou změnu očekávání v průběhu léčby a na její možný vliv na léčebné výsledky a zhodnocení skutečně vnímaného léčebného účinku. Metodika: Pomocí semistrukturovaných dotazníků jsme v období od 19. 9. 2015 do 18.5. 2016 vedly rozhovory s vybranými pacienty. Přepsané rozhovory jsme následně kódovaly v programu MAXQDA 12 a vyhodnocovaly metodou obsahové analýzy. Výsledky: Obsahovou analýzou byla identifikována témata související s očekávaným a skutečným účinkem akupunktury. Týkala se symptomů migrény před a po léčbě, víry v léčbu a očekávání před, po a v průběhu léčby, rozpoznání účinku, nežádoucích účinků a přínosu do pacientova života. Pacienti měli od léčby akupunkturou různá očekávání, která byla ve většině případů po dobu léčby konstantní a změnila se jak ve smyslu pozitivním, tak negativním jen v ojedinělých případech. Celkově očekávali výrazné zlepšení potíží, které se v různé míře ve většině případů dostavilo, a to bez ohledu na očekávání počáteční. Akupunktura přispěla mimo zlepšení příznaků onemocnění také ke zvýšení kvality života účastníků studie. Závěr: Akupunktura je účinná metoda komplementární a alternativní medicíny, která by měla dostat více prostoru v povědomí laické i odborné veřejnosti. U většiny pacientů napomohla zlepšení migrény bez ohledu na očekávání. Přispěla mimo zlepšení příznaků onemocnění také ke zvýšení kvality života účastníků studie. Na základě výsledků našeho výzkumu doporučujeme, aby byla provedena kvantitativní studie, která by objektivně vysledovala, jaké konkrétní faktory mají u pacientů vliv na změnu v očekávání, abychom případně ovlivněním těchto faktorů mohli modifikovat účinky léčby. Klíčová slova: akupunktura, migréna, zkušenosti, očekávání, komplementární a alternativní medicína
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy, Charles University, Czech Republic Student: Zuzana Maršálková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: PATIENTS' EXPERIENCES WITH ACUPUNCTURE TREATMENT III Background: Acupuncture becomes more popular in Czech Republic where study concerning patients' experiences and opinions with this treating method hasn't been carried out yet. Aim: To assess patients' experiences with acupuncture focusing on the patients' expected effect before, during and after treatment, on the potential change in expectations during treatment and on its potential effect on treatment outcomes, and on the evaluation of the truly perceived therapeutic effect. Methods: Using semistructured questionnaires, we led interviews with selected patients in the period from 19. 9. 2015 to 18. 5. 2016. Rewritten dialogues were afterwards coded in MAXQDA 12 and evaluated using the content analysis method. Results: Content analysis identified topics related to the expected and actual effect of acupuncture. It involved symptoms of migraine before and after treatment, treatment beliefs and expectations before, after and during treatment, recognition of therapeutic effect, adverse effects and benefit in patients' life. Patients had different expectations from acupuncture therapy which in most cases was constant during the treatment period and changed in positive or negative way only in rare cases. Overall, patients expected a significant improvement in the difficulties that in most cases occurred, regardless of the initial expectations. Acupuncture also contributed to improving the quality of life of the study participants, in addition to improving the symptoms of the disease. Conclusion: Acupuncture is an effective method of complementary and alternative medicine that deserves more awareness among general and professional public. It was able to improve patients' migraine regardless of expectations. It also contributed to improving the quality of life of the study participants beyond the improvement in disease symptoms. Based on the results of our research, we recommend to conduct a quantitative study that would objectively trace the specific factors that affect patients' change in expectations so we could influence these factors to modify the effect of the treatment. Keywords: acupuncture, migraine, experience, expectation, complementary and alternative medicine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Maršálková 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Maršálková 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Maršálková 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Helena Marešová 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 152 kB