velikost textu

Právní režim Antarktidy a ochrana jejího životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní režim Antarktidy a ochrana jejího životního prostředí
Název v angličtině:
The legal regime of Antarctica and the protection of its environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Ledl
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
173463
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antarktida, Antarktický smluvní systém, Ochrana životního prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Antarctica, The Antarctic Treaty System, Environmental Protection
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je poskytnout shrnutí právního režimu Antarktidy, jeho vývoj a fungování, s důrazem na úpravu ochrany životního prostředí v antarktické oblasti. V první části diplomové práce dochází k seznámení se samotným kontinentem, včetně přírodních podmínek, historie objevování, soutěžení o dobytí jižního pólu a územních nároků jednotlivých států, které byly vznášeny v první polovině dvacátého století. Druhá část je věnována základnímu dokumentu, který upravuje právní režim Antarktidy. Jedná se o Smlouvu o Antarktidě, která byla přijata ve Washingtonu v roce 1959. Ta mimo jiné zakotvila mezinárodně právní postavení Antarktidy, mezinárodní spolupráci, demilitarizaci, zákaz budování vojenských základen, jaderných pokusů a vojenských manévrů na jejím území, což vzhledem k probíhající studené válce a napětí mezi dalšími státy představuje mimořádný počin. Územní nároky jednotlivých států byly touto smlouvou zmrazeny a z Antarktidy se stal mezinárodní prostor. Třetí část obsahuje přehled a rozbor Antarktického smluvního systému, tedy komplexního systému, který upravuje právní režim Antarktidy. Je tvořen Smlouvou o Antarktidě, Úmluvou o zachování antarktických tuleňů, Úmluvou o zachování antarktických mořských živých zdrojů, Protokolem o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě (Madridský Protokol) a dalšími instrumenty, které jsou přijímány na jejich základě. Poslední část se zabývá ochranou životního prostředí Antarktidy a jednotlivými mezinárodními instrumenty, které tuto problematiku upravují. Největší prostor je věnován komplexní úpravě ochrany životního prostředí v Antarktidě. Tato komplexní úprava je obsažena v nejzásadnějším dokumentu zabývajícím se touto problematikou, tedy v Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě a jeho šesti přílohách. Tento Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, též Madridský protokol, byl přijat v roce 1991.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of the diploma thesis is to describe and summarize the legal regime of Antarctica including its evolution, functioning and the protection of its environment. Chapter one of the thesis consists of the introduction with the Antarctic continent including the natural conditions, the history of the discovering, the competition between Roald Amundsen and Robert Falcon Scott to reach the South Pole and the territorial claims of seven states in the first half of the twentieth century. The second chapter deals with the fundamental document of the legal regime of Antarctica – The Antarctic Treaty. The Antarctic Treaty was signed in Washington on 1 December 1959 by the twelve countries whose scientists had been active in and around Antarctica during the International Geophysical Year of 1957-58. The very important provisions of the Treaty contain international cooperation and prohibition of any measures of a military nature, such as the establishment of military bases and fortifications, carrying out of the military maneuvers, as well as testing of any type of weapons. Antarctica became international space which can not be appropriated by individual states. The third chapter deals with the Antarctic Treaty System and its analysis and summary. The Antarctic Treaty System regulates the international relations with respect to Antarctica. It consists of the Antarctic Treaty (1959), the Convention for the Conservation of Antarctic Seals (1972), Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (1980), The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (1991) and the measures in effect under those instruments. The fourth chapter concentrates on the protection of the Antarctic environment. The most important international instrument is The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (Madrid Protocol) and its annexes. It provides the complex protection to the environment of Antarctica.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Ledl 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Ledl 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Ledl 323 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 152 kB