velikost textu

Přesčasová práce a nároky z ní vyplývající

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přesčasová práce a nároky z ní vyplývající
Název v angličtině:
Overtimes and resulting entitlements
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Chalupa
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Id práce:
173458
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přesčasová práce, pracovní doba, nároky zaměstnance
Klíčová slova v angličtině:
overtime work, working hours, employee’s entitlements
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se věnuje tématu přesčasové práce a následným nárokům, které zaměstnancům za její odvedení vznikají. Zaměřuje se také na institut pracovní doby obecně, jakožto základní východisko pro určení přesčasů. Rozebírá nejen limity a podmínky přesčasové práce, ale také přesčasy při různých režimech pracovní doby i přesčasovou práci specifických skupin zaměstnanců. Cílem práce je shrnutí české právní úpravy institutu přesčasů, při současném zhodnocení judikatury věnující se této problematice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je nastíněn historický vývoj nejen přesčasové práce samotné, ale i pracovní doby, jakožto institutu bezprostředně souvisejícímu s přesčasy. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii nelze opomenout ani pohled na přesčasovou práci z hlediska unijní legislativy, kde klíčovým předpisem upravujícím pracovní dobu a přesčasovou práci je směrnice 2003/88/ES. Druhá kapitola se zabývá institutem pracovní doby, a popisuje jednotlivé způsoby jejího rozvržení. Shrnuje i noční práci a pracovní pohotovost, jejíž právní úprava činí problémy a zaměstnanci se dostávají se zaměstnavateli často do sporu ohledně nejistoty odměňování. Třetí kapitola pojednává o samotné přesčasové práci, jakožto hlavním tématu diplomové práce, přičemž rozebírá nejen současný stav právní úpravy přesčasů při specifických pracovních dobách, ale i způsob výkonu přesčasové práce nařízením ze strany zaměstnavatele nebo dohodou mezi oběma stranami pracovněprávního vztahu. Čtvrtá kapitola se věnuje odměňování přesčasové práce, přičemž pozornost je zaměřena na srovnání problematiky mezi zaměstnanci odměňovanými platem ve veřejném sektoru a zaměstnanci odměňovanými mzdou v sektoru soukromém. Poslední, pátá, kapitola této diplomové práce je věnována přesčasové práci u zaměstnanců pracujících ve specifických oborech. Jde především o analýzu přesčasové práce u mobilních pracovníků v kamionové a autobusové dopravě, kdy poskytuje pohled na možná rizika u těchto zaměstnanců při jejím výkonu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the topic of overtime work and consequent entitlements for employees. It also focuses on the working hours institute in general, as the basis for determining overtime. It deals not only with the limits and conditions of overtime work, but also with overtime in different working hours regimes as well as overtime work of specific groups of employees. The aim of the thesis is to summarize the Czech legislation of the overtime institute, while evaluating the jurisprudence dealing with this issue. The thesis is divided into five chapters. The first chapter outlines the historical development not only of overtime work itself, but also of working hours as an institute directly related to overtime. In view of the Czech Republic's membership in the European Union, there can not be omitted the view of overtime work in terms of EU legislation, where Directive 2003/88 / EC is the key rule governing working hours and overtime. The second chapter deals with the working hours institute and describes the different ways of its layout. It also summarizes night work and on-call time, the legal regulations of which make it problematic, and employees often come to a dispute with employer about the uncertainty of remuneration. The third chapter deals with the overtime work itself as the main topic of the diploma thesis, analyzing not only the present order of the legal regulation of overtime during specific working hours, but also the way of performing overtime work by an employer’s order or by an agreement between the two parties to the labor law relationship. The fourth chapter focuses on the remuneration of overtime work, focusing on the comparison between salaried employees in the public sector and salaried employees in the private sector. The last, fifth, chapter of this diploma thesis is devoted to overtime work of employees working in specific fields. This is above all an analysis of overtime work by mobile workers in truck and bus transport, providing an overview of the potential risks for these employees when performing it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Chalupa 604 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Chalupa 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Chalupa 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Lang, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB