velikost textu

Ochrana lokalit druhotného bezlesí v NP a CHKO Šumava. Ochranářský monitoring změn přírodních biotopů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana lokalit druhotného bezlesí v NP a CHKO Šumava. Ochranářský monitoring změn přírodních biotopů.
Název v angličtině:
Protection of secondary grasslands in the Šumava NP and PLA. Conservation monitoring of habitat changes.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavlína Šimáčková
Vedoucí:
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Id práce:
173450
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
management chráněných území, druhotné bezlesí, vzácné biotopy, sukcese, biodiversita
Klíčová slova v angličtině:
management of protected areas, secondary grasslands, rare habitats, succession, biodiversity
Abstrakt:
Abstrakt Čj Pro ochranu přírody je používaná celá řada různých metod. V poslední době se do popředí dostává využívání dálkového průzkumu Země, jehož nespornou výhodou je možnost aplikace získaných dat z DPZ do prostředí GIS a kombinace s jinými důležitými daty o zájmových oblastech. Pro hodnocení změny stavu nelesních biotopů chráněných v rámci soustavy Natura 2000 v NP Šumava byla zvolena metodika manuálního hodnocení změny vegetace bezlesí na základě ortofotomap. V prostředí GIS byla s využitím mapové vrstvy biotopů Natura 2000 analyzována změna nelesních přírodních biotopů ve vybraných správních území čtyřech šumavských obcí mezi lety 2004 a 2015. Byly sledovány rozdíly v rozvoji zastavěného území celkově a také ztráta jednotlivých biotopů v důsledku výstavby. Zjištěné výsledky jsou diskutovány s výsledky obdobného monitoringu změn realizovaných v Krkonošském NP. Klíčová slova: management chráněných území, druhotné bezlesí, vzácné biotopy, sukcese, biodiverzita, Natura 2000
Abstract v angličtině:
Abstrakt Aj Many different methods are used to protect nature. Recently, however, the Earth Remote Sensing (RS) methods have come to the fore. An indisputable advantage is the ability to apply acquired data from RS in the GIS environment and to combine them easily with other important data about studied areas. To evaluate the change in the status of grassland Natura 2000 habitats, a manual assessment of the change of vegetation cover from orthophoto maps was chosen. In the GIS tools were used to analyses the changes in cover of target habitats in selected administrative areas of four municipalities in the Šumava NP between years 2004 and 2015. Differences in the enlargement of the built-up areas of four studied municipalities as a whole and the losses of target habitats due to development activities were studied. The results are compared with the results of similar monitoring conducted in the Krkonoše NP. Key words: Management of protected areas, secondary grasslands, rare habitats, succession, biodiversity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Šimáčková 671 kB
Stáhnout Příloha k práci Pavlína Šimáčková 545 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Šimáčková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Šimáčková 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 155 kB