velikost textu

Řeka Jordán v pohledu přírodních a společenských věd a její funkce ve Starém zákoně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řeka Jordán v pohledu přírodních a společenských věd a její funkce ve Starém zákoně
Název v angličtině:
The Jordan River as seen by the natural sciences and humanitiies and its function in the Old Testament
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jordan Tomeš
Vedoucí:
doc. Petr Sláma, Th.D.
Oponent:
Filip Čapek, Th.D.
Id práce:
173416
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Starého zákona (27-SZ)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá významem řeky Jordán. Na řeku se snaží dívat komplexně v pohledu přírodních, společenských a zejména biblických věd. Účelem práce je na základě pěti konkrétních starozákonních příběhů zjistit, jaká je funkce řeky Jordán ve Starém zákoně. Vhled přírodních a společenských věd do tohoto biblického bádání přináší zajímavé souvislosti a vede k zamyšlení, jak starozákonní řeka Jordán souvisí s řekou Jordán, která v Izraeli teče dnes.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with the meaning of Jordan River. It tries to look at it complexly from natural, social and most notably biblical sciences’ point of view. The purpose of this thesis is to define the function of the Jordan River in the Old Testament by looking at five specific Old Testament stories. The insight of the natural and social sciences brings interesting connections to the biblical research and leads to reflection about the relationship between the Old Testament Jordan River and the Jordan River that flows in Israel today.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jordan Tomeš 544 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jordan Tomeš 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jordan Tomeš 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Petr Sláma, Th.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Filip Čapek, Th.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 562 kB