velikost textu

Vliv evropské tradice na kulturu Hispánské Ameriky v esejích A. Reyese a P. Henríqueze Ureñi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv evropské tradice na kulturu Hispánské Ameriky v esejích A. Reyese a P. Henríqueze Ureñi
Název v angličtině:
The Influence of European Tradition on the Culture of Spanish America in the Essays of A. Reyes and P. Henríquez Ureña
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Alice Lukešová
Oponenti:
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr.
Id práce:
173413
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, utopie, latinskoamerická kultura, evropská tradice, hispanoamerický esej
Klíčová slova v angličtině:
Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, utopia, Latin American culture, European tradition, Spanish American essay
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se soustředí na téma proměny evropské tradice na půdě mnohokulturní Hispanoameriky, jak je reflektována v esejích Alfonse Reyese a Pedra Herníqueze Ureñi. První část je věnována teorii eseje a dále utopii jako způsobu myšlení, nikoliv literárnímu žánru. Podává základní přehled o životě autorů a jejich spolupráci ve spolku Ateneo de la Juventud. Druhá část se zabývá vybranými esejemi, přičemž jednotlivá témata rozčleňuje do tří okruhů. První okruh se věnuje specifickému způsobu kolonizace španělské Ameriky a postoji, jejž nově vzniklé státy k tomuto dědictví zaujaly. Druhý okruh si všímá propojení kultury hispanoamerických zemí s evropskou tradicí; vlivu, proměny a nových forem, jež evropská kultura nabývá v Hispánské Americe; zabývá se otázkou vztahu k evropskému kulturnímu dědictví (napodobovat či tvořit?); vytvářením osobité kultury; universalismem a syntézou kultur. Třetí okruh je směřován do budoucnosti. Vyzdvihuje význam kultury, v jejímž rámci je pociťována největší sounáležitost mezi jednotlivými zeměmi a potřebu obnovení humanitních oborů ve školství. Závěr práce prokazuje vyspělost americké kultury, jež není pouhým imitátorem kultury evropské, ale západní civilizaci obohacuje novými originálními prvky. Svou budoucnost chce Amerika dále stavět na utopii, ne však již jen v roli objektu evropských fantazií, ale nově se má stát strůjcem svých vlastních utopií.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the transformation of European tradition in the multicultural Hispanic America, as reflected in the essays of Alfonso Reyes and Pedro Henríquez Ureña. The first part is devoted to the theory of essay. It analyzes utopia as a way of thinking, not a literary genre and gives an overview of the life of artists and their collaboration in Ateneo de la Juventud. The second part deals with selected essays. Different topics are divided into three areas.The first area deals with the specific way of the Spanish colonization of the Americas and concerns the attitude, which the newly created states adopted to that heritage. The second area focuses on the interconnection between the Hispanomerican culture and the European tradition; influence, transformation and new forms, which European culture receives in Hispanic America; questions related to European cultural heritage (imitate or create?); creating a distinctive culture; universalism and cultural synthesis. The third area is directed into the future. It highlights the importance of culture where the greatest sense of belonging among the countries is felt and stresses the demand to restore humanities in education. Finally, it demonstrates the maturity of American culture, which is not a mere imitator of Europe, but enriches the Occidental culture by new and original features. America wants to continue building the future on utopia, but from now on stops to be just an object of the European imagination and newly become a creator of its own utopias.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Lukešová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alice Lukešová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alice Lukešová 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 390 kB
Stáhnout Posudek oponenta Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB