velikost textu

Sukúky jako islámské investiční nástroje z pohledu české a evropské právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sukúky jako islámské investiční nástroje z pohledu české a evropské právní úpravy
Název v angličtině:
Sukuk as Islamic Financial Instruments from the Perspective of Czech and European Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Vojtěch
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Id práce:
173401
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sukúky; investiční nástroje; cenné papíry
Klíčová slova v angličtině:
sukuk; financial instruments; securities
Abstrakt:
Abstrakt Sukúky jsou zvláštním druhem cenných papírů vycházejících z islámského práva. Jsou aktuálním a stále důležitějším nástrojem obchodování na finančních trzích nejen v muslimských zemích. Cílem disertační práce je vymezení tohoto islámského právního institutu v jeho celistvosti a následné přezkoumání z pohledu české a unijní právní úpravy cenných papírů a investičních nástrojů. Východiskem disertační práce je hypotéza, že studiem cizího práva a komparací jeho institutů lze dosáhnout lepšího porozumění vlastní právní úpravy a případně dospět k vytvoření nových řešení, která by jinak zůstala ve standardním kontextu vnitrostátního poznávání práva skryta. Disertační práce rozebírá sukúky jak v rovině teoretického pojetí dle islámské právní teorie (idealistický přístup), tak z pohledu jejich skutečné podoby v aplikační praxi jako produkty islámské sekuritizace (pragmatický přístup). Provedený rozbor ústí ve vlastní definiční uchopení pojmu sukúk a islámská sekuritizace. Text dále přibližuje struktury celkem sedmi hlavních druhů sukúků, kterými jsou (i) sukúk al-idžára, (ii) sukúk al-murábaha, (iii) sukúk as-salam, (iv) sukúk al-istisnáʼa, (v) sukúk al-mušáraka, (vi) sukúk al-mudáraba a (vii) sukúk al-wakála. V návaznosti na vyřazení neobchodovatelných druhů sukúků a těch druhů sukúků, které se svou povahou blíží korporátním cenným papírům, byl pro komparaci s českým a unijním právním rámcem zvolen nejvýznamnější druh sukúku, kterým je sukúk al-idžára. Výsledkem disertační práce je zjištění, že přestože není zkoumaný islámský právní institut právní úpravou platnou v České republice předvídán, lze nalézt dostatečnou právní oporu pro emitování sukúku al- idžára jako tří různých druhů cenných papírů podle českého práva, jimiž jsou: (i) dluhopis spojený se zajišťovacím převodem vlastnického práva, (ii) svěřenský certifikát a (iii) podílový list. Tyto cenné papíry je rovněž možné podřadit pod zákonné vymezení pojmu investiční nástroj. Komparativním přiblížením sukúků byla řešena doposud v české právní teorii nedotčená problematika, jejíž řešení navíc přineslo nové teoretické poznatky se širšími přesahy a praktickou relevancí, čím byla potvrzena výchozí hypotéza. Disertační práce totiž vedla k předložení řady návrhů de lege ferenda týkajících se české právní úpravy investičních nástrojů, cenných papírů a investičních fondů a především vyústila v teoretickou konstrukci dvou zcela nových druhů cenných papírů dle českého práva. Dluhopis přinášející věřitelům vedle práva na splacení jmenovité hodnoty dočasné vlastnické právo k určitému aktivu a cenný papír, v němž jsou inkorporována práva obmyšleného svěřenského fondu, jsou originálními koncepty, které by mohly doznat praktického uplatnění a budoucího legislativního zakotvení.
Abstract v angličtině:
Abstract Sukuk are a special kind of securities based on Islamic law. Being an up-to-date and increasingly important instrument, sukuk are traded in financial markets of not only Muslim countries. The aim of the dissertation is to review this Islamic legal institute in its entirety and to examine it from the point of view of the Czech and European Union legal regulation of securities and financial instruments. The starting point of the dissertation is the assumption that by studying foreign law and comparing its institutes, it is possible to achieve a better understanding of one's own legal regulation and possibly create new solutions that would otherwise be hidden in the standard context of understanding national law. The dissertation deals with sukuk both in terms of their theoretical definition provided by the Islamic legal theory (the idealistic approach) as well as from the point of view of their actual form in practice as products of Islamic securitization (the pragmatic approach). The analysis of the examined legal institute results in a new definition of the concepts of sukuk and Islamic securitization. The paper further concentrates on the structures of a total of seven main types of sukuk, namely: (i) Sukuk al-Ijarah, (ii) Sukuk al-Murabahah, (iii) Sukuk as- Salam, (iv) Sukuk al-Istisna'a, (v) Sukuk al-Musharakah (vi) Sukuk al-Mudarabah and (vii) Sukuk al-Wakalah. Following the elimination of non-negotiable types of sukuk and sukuk which by their nature are close to corporate securities, Sukuk al-Ijarah as the most important type of sukuk was chosen for a comparative analysis within the Czech and European Union legal framework. The result of the dissertation is the conclusion that although the examined Islamic legal institute is not contained in law applicable in the Czech Republic, sufficient legal support for the issuance of Sukuk al-Ijarah can be found in the form of three different types of securities under Czech law, namely: (i) bond secured by transfer of ownership right, (ii) trust certificate and (iii) mutual fund certificate. These securities can also be classified within the legal definition of financial instruments. The comparative approach to sukuk has solved an issue that remained unclear in the Czech legal theory so far while bringing new theoretical knowledge with wider impact and practical relevance, thus confirming the initial assumption. The dissertation led to the presentation of a number of de lege ferenda proposals concerning the Czech legal regulation of investment instruments, securities and investment funds and above all resulted in designing two completely new types of securities under Czech law. A bond providing creditors with temporary ownership of a particular asset in addition to the right to have the nominal value repaid and a security in which the rights of a trust fund beneficiary are incorporated represent original concepts that could lead to practical application and serve future legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Vojtěch 4.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Vojtěch 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Vojtěch 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB