velikost textu

Rozvázání základních pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvázání základních pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání
Název v angličtině:
Termination of basic employment relationships by unilateral legal acts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
David Wister
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
173399
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvázání základních pracovněprávních vztahů, jednostranné právní jednání
Klíčová slova v angličtině:
termination of basic employment relationships, unilateral legal act
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce bylo podat ucelený výklad, výstižně vylíčit stav věci upravující problematiku rozvázání základních pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání a přitom se opírat o právní předpisy (včetně příslušné judikatury). Tento institut se sice stal hlavním námětem mé práce, nicméně považoval jsem za nezbytné věnovat pozornost též dalším otázkám, které s rozvázáním základních pracovněprávních vztahů nějakým způsobem souvisejí. V práci jsem se pak snažil přiblížit nejen jednotlivé formy skončení pracovního poměru, ale i pracovní poměr jako takový, pracovní právo v obecné rovině, ale také ukázat, že toto právo a celá legislativa České republiky existuje v souladu s prameny různých mezinárodních organizací a legislativou Evropské unie.
Abstract v angličtině:
The main goal of this thesis is to provide coherent, comprehensible and transparent view on the issues of termination of basic employment relationships by unilateral legal act, it is based on relevant legal rules (including relevant case law on to this issue). Although this institute was the principal topic of this work, I considered it necessary to pay attention to other questions which are connected with termination of basic employment relationships. In my thesis I tried to focus on individual forms of termination of employment relationship, but I also included the issue of employment relationship itself, labor law in general, and I tried to show that this law, as well as entire legislation of the Czech Republic is in harmony with sources of various international organizations and legislation of the European Union.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Wister 636 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Wister 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Wister 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB