velikost textu

Sociální deprivace a její dopad na úspěšné stárnutí v Evropě - analýza dat studie SHARE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální deprivace a její dopad na úspěšné stárnutí v Evropě - analýza dat studie SHARE
Název v angličtině:
Social deprivation and its impact on successful ageing in Europe - analysis of SHARE data
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marek Zehnálek
Vedoucí:
Mgr. Michala Lustigová
Oponent:
MUDr. Kristýna Žejglicová
Id práce:
173383
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Epidemiologie (N5135)
Obor studia:
Sociální epidemiologie (NSOCEP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Změny ve věkovém složení populace vybízejí k hlubšímu zkoumání procesu stárnutí a kvality života ve stáří. S vyšším věkem jsou mimo jiné spojena rizika sociální deprivace. Jedním ze způsobů, jak na kvalitu života ve stáří nahlížet, je koncept úspěšného stárnutí. Tento koncept kromě dobrého zdraví starších osob, předpokládá také jejich aktivní zapojení do společnosti. Předkládaná práce se věnuje procesu stárnutí jako obecnému jevu, problematice stárnutí populace a se zdravím spojenými omezeními ve vyšším věku. Cílem práce je posouzení vlivu faktorů sociální deprivace na úspěšné stárnutí. Úspěšně stárnoucí osoby byly vybrány v této práci podle autorem vytvořených kritérií, které zahrnovaly subjektivní hodnocení vlastního zdraví, symptomů deprese a omezení aktivit denního života. Pro posouzení vlivu faktorů sociální deprivace na úspěšné stárnutí v evropském kontextu bylo použito metod statistické analýzy. Pomocí binární logistické regrese byla analyzována souvislost mezi faktory sociální deprivace a úspěšným stárnutím s využitím dat studie SHARE. Výsledky analýzy vypovídají o významném vlivu faktorů sociální deprivace na úspěšné stárnutí v Evropě. Avšak svědčí o rozdílných projevech těchto faktorů v rámci Evropy a Česka.
Abstract v angličtině:
Abstract The changing population age structure suggest a further investigation of the process of ageing and the quality of later life. Among other affairs higher age is associated with high risk of social deprivation. One way to assess quality of later life is concept of successful ageing. This concept emphasizes health of older adults, and comprises their active engagement in the society. This thesis explains phenomenon of ageing process, population ageing, and late life limitations related with health. The objective is to evaluate impacts of social deprivation factors on the successful ageing. The author of the thesis suggests a set of criteria to determine which respondents are considered as those who aged successfully. Among these criteria belongs self- perceived health, symptoms of depression and limitations in daily life activities. Influence of social deprivation factors on successful ageing was investigated by means of statistical analysis. Utilizing data from SHARE survey, relationship between factors of social deprivation and successful ageing was analysed using binary logistic regression. Results reveal significant influence of social deprivation factors on successful ageing in Europe. In addition of these factors differs in Europe and Czechia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Zehnálek 2.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Zehnálek 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Zehnálek 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michala Lustigová 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Kristýna Žejglicová 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 152 kB