velikost textu

Regionální rozdíly v naději dožití ve zdraví v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionální rozdíly v naději dožití ve zdraví v Česku
Název v angličtině:
Regional Differences in Healthy Life Expectancy in Czechia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Klicperová
Vedoucí:
Mgr. Michala Lustigová
Oponent:
Mgr. Hana Otáhalová
Id práce:
173381
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Epidemiologie (N5135)
Obor studia:
Sociální epidemiologie (NSOCEP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdraví, naděje dožití, naděje dožití ve zdraví, HLY, omezení každodenních aktivit, socioekonomické faktory, kraje, Česko
Klíčová slova v angličtině:
health, life expectancy, healthy life expectancy, HLY, activity limitation, socioeconomic determinants, regions, Czechia
Abstrakt:
Regionální rozdíly v naději dožití ve zdraví v Česku Abstrakt Zdravotní stav populace bývá v posledních desetiletích stále častěji měřen pomocí ukazatele naděje dožití ve zdraví, který kromě kvantitativního hlediska zohledňuje i kvalitativní aspekt prodlužování lidského života. Hlavním cílem předkládané práce je zhodnotit rozdíly v naději dožití ve zdraví mezi kraji Česka, a to z hlediska linie prostorové i časové (období 2009–2014). V úvodní části práce jsou nastíněny souvislosti vzniku indikátoru zdravé délky života a rozebrány možnosti jeho zkonstruování, včetně získávání vstupních dat pro výpočet. Zvoleným nástrojem pro výpočet hodnot naděje dožití ve zdraví pro jednotlivé kraje Česka byla Sullivanova metoda; údaje o zdravotním stavu byly získány z výběrového šetření Životní podmínky (SILC). Na základě výsledků analýzy byla odhalena značná variabilita mezi kraji z hlediska naděje dožití ve zdraví, která je podstatně větší než v případě naděje dožití. Detailnější analýza rozložení výsledných hodnot naděje dožití ve zdraví za jednotlivé kraje poukázala na jistý „paradox“ naděje dožití ve zdraví vůči délce života, neboť jsou kraje, kde se k vysoké délce života váže podprůměrná úroveň počtu roků prožitých bez omezení každodenních aktivit a opačně. Rozbor vlivu úmrtnostních poměrů a charakteru odpovědí na danou otázku ukázal na velkou citlivost dat získaných z výběrového šetření. Klíčová slova: zdraví, naděje dožití, naděje dožití ve zdraví, HLY, omezení každodenních aktivit, socioekonomické faktory, kraje, Česko
Abstract v angličtině:
Regional Differences in Healthy Life Expectancy in Czechia Abstract Over the past decade, the health status of the population has also been measured by Healthy Life Expectancy indicator. This indicator covers not only the quantitative aspect, but it takes into the account also the qualitative aspect of prolonging human life. The main objective of this thesis is to evaluate the differences in healthy life expectancy among the regions of Czechia, both in terms of space and time (2009–2014). The introductory part of the thesis outlines the connections of the origin of the healthy life expectancy indicator and analyses the methods of its construction. The theoretical part of the thesis also includes description of sample surveys. To calculate healthy life years, the Sullivan method is used. Data on health status were obtained from the SILC survey. According to the results of the analysis, there is considerable variability between regions in terms of healthy life expectancy. The difference is significantly higher in terms of healthy life expectancy than in the case of life expectancy. A more detailed analysis of the distribution of the healthy life expectancy values has revealed that there is a certain "paradox" of healthy life expectancy in relation to life expectancy, since there are regions where the high life expectancy is connected with low healthy life years and vice versa. The analysis of the impact of mortality rates and the character of responses to the given question has shown the considerable sensitivity of the data collected from the sample survey. Keywords: health, life expectancy, healthy life expectancy, HLY, activity limitation, socioeconomic determinants, regions, Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Klicperová 3.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Klicperová 349 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Klicperová 262 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michala Lustigová 338 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Otáhalová 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 152 kB