velikost textu

Právní úprava chovu koní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava chovu koní
Název v angličtině:
Legal regulation of horse breeding
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Světlana Kubišová
Vedoucí:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Id práce:
173353
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kůň, zvíře, právní úprava
Klíčová slova v angličtině:
horse, animal, legal regulation
Abstrakt:
Právní úprava chovu koní Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Právní úprava chovu koní se věnuje platné právní úpravě vztahující se k chovu koní v České republice. Diplomová práce má celkem osm kapitol. První kapitola je věnována postavení zvířete v občanském právo, a to jak z hlediska historického vývoje, tak aktuálně platné právní úpravě. Druhá kapitola je zaměřena na požadavky kladené na chovatele koní veterinárním zákonem. Třetí kapitola se věnuje požadavkům zákona na ochranu zvířat proti týrání se zaměřením na koně a jezdecký sport. Čtvrtá kapitola pojednává o požadavcích kladených plemenářským zákonem na chov koní, a to od evidence koní až po výběr zvířat do plemenitby a genetické zdroje. Pátá kapitola se zaměřuje na organizační zabezpečení chovu koní z hlediska státní správy, zatímco šestá kapitola se zabývá organizací jezdeckého sportu. Sedmá kapitola je věnována občanskoprávní odpovědnosti v chovu koní, a poslední, osmá kapitola, odpovědnosti za trestné činy a přestupky. Klíčová slova: kůň zvíře právní úprava
Abstract v angličtině:
Legal regulation of horse breeding Abstract This diploma thesis, entitled "Legal regulation of horse breeding", deals with valid legal regulations related to horse breeding in the Czech Republic. The diploma thesis consists of a total of eight chapters. The first chapter is devoted to the position of the animal in civil law, both in terms of historical development and current legal regulation. The second chapter focuses on requirements imposed on horse breeders by the Veterinary Act. The third chapter deals with the requirements of the Animal Welfare Act, especially in regards to equestrian sports. The fourth chapter deals with the requirements of the Breeding Act for horse breeding, including horse´s evidence, selection of animals for breeding purposes and genetic resources. The fifth chapter focuses on the organizational provision of horse breeding in terms of state administrative body, while the sixth chapter deals with the organization of equestrian sport. The seventh chapter deals with civil liability in horse breding, and the last, eighth chapter, deals with liability for both criminal offenses and administrative offenses. Klíčová slova: horse animal legal regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Světlana Kubišová 848 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Světlana Kubišová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Světlana Kubišová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 153 kB