text size

Výuka základů chemie v mimoškolním prostředí jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Výuka základů chemie v mimoškolním prostředí jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti
Titile (in english):
Out-of-Classroom Chemistry Essentials Education as a Mean of Scientific Literacy Development
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Simona Čábelová
Supervisor:
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Opponent:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Thesis Id:
173330
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Biology — Chemistry (N BI-CH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
29/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
mimoškolní vzdělávání, přírodovědná gramotnost, voda, exkurze, kontextuální model učení, muzeum
Keywords:
Outdoor Education, Scientific Literacy, Water, Excursion, The Contextual Model of Learning, Museum
Abstract (in czech):
Tato diplomová práce se zabývá aspektem mimoškolního vzdělávání chemie v kontextu konceptu přírodovědné gramotnosti. Tento koncept je zde přiblížen v souvislosti s RVP ZV a Kontextuálního modelu učení. Na základě popisu jednotlivých kontextů zmíněného modelu je navrhnuta alternativní varianta exkurze v rámci Muzea pražského vodárenství, Podolské vodárny v Praze. Praktická část se zabývá srovnáním efektivity „klasického“ pojetí exkurze muzea a zmíněné alternativní varianty. Celý koncept se drží schématu pedagogického experimentu. Srovnání je provedeno na základě tří testování u dvou skupin. První, kontrolní skupina, absolvovala exkurzi standardním způsobem pod vedením průvodce muzea. Druhá, experimentální skupina absolvovala exkurzi vedenou alternativním, navrženým způsobem. Na základě prvního testování – pretestů, je zanalyzována výchozí znalost žáků. Druhé testování je formou posttestů, které bylo realizováno okamžitě po dokončení obou variant exkurze. Třetí testování je formou retenčního testu měsíc po absolvování exkurze. Tato testování proběhla formou didaktického testu. Výsledky testování byly zanalyzovány pomocí statistických metod. Výsledky práce poukazují na značný význam způsobu vedení exkurze a na velký přínos mimoškolního vzdělávání jako součásti běžné výuky. Původně deskriptivní Kontextuální model učení se ukázal i jako dobrý podklad pro její plánování.
Abstract:
This thesis deals with the aspect of outdoor education of chemistry in the context of the natural science literacy concept. This concept is approximated here in association with the curricula documents for secondary education level and the Contextual model of learning. Based on the description of individual contexts of the aforementioned model, an alternative variant of an excursion to the Prague Waterworks Museum in Podolí is proposed. The practical part focuses on the comparison of the efficiency of the "classic" conception of a museum excursion and the alternative approach mentioned previously. The whole concept adheres to the pedagogical experimental scheme. The comparison is achieved through three testings in two groups. The first, control group, had a standard excursion led by a museum guide. The second, experimental group, had an excursion led in the proposed alternative approach. Based on the first tests – the pretests, the starting knowledge of the pupils is analyzed. The second testing is executed as posttests right after finishing each excursion. The third testing is a retention test one month after the excursion. Test results were analyzed using statistical methods. The results of the analysis point to the considerable importance of the way the excursion is led and to the great benefit of outdoor education as a part of regular schooling. The originally descriptive Contextual model of learning has also proved to be a good foundation for the planning of the excursion.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Simona Čábelová 1.63 MB
Download Abstract in czech Bc. Simona Čábelová 85 kB
Download Abstract in english Bc. Simona Čábelová 82 kB
Download Supervisor's review PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 498 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 34 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 152 kB