velikost textu

Hračka jako forma vizuality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hračka jako forma vizuality
Název v angličtině:
Toy as a visual form
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Vojteková
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Id práce:
173294
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hračka, hra, kultura, subjekt, výchova, zkušenost, koncept, představa, případová studie, kvalitativní výzkum, zúčastněné pozorování, analýza, reflexe
Klíčová slova v angličtině:
Toy, game, culture, subject, education, experience, concept, imagination, case study, qualitative research, participant observation, analysis, reflexion
Abstrakt:
ABSTRAKT Hračka je způsobem enkulturace. Práce se zabývá hračkou v souvislosti současné vizuální kultury, jako produktu kulturního průmyslu. Řeší otázku, jak konkrétní hračky mohou ovlivňovat vnímání dětí. Studuje typy a základní principy dětských her ve vztahu k hračkám. V případové studii zkoumá proces dětské hry dvou dětí v domácím prostředí v souvislosti s konkrétními hračkami. Dokumentuje a charakterizuje hračky, které mají děti k dispozici a způsob, jak si s nimi hrají. Pozoruje, zaznamenává, analyzuje a reflektuje dětskou hru a sleduje konstanty a proměny představ, konceptů a zkušeností, vstupující do procesu hraní. V návaznosti na výzkumnou sondu navrhuje soubor výtvarných činností. KLÍČOVÁ SLOVA Dítě, formování, hra, hračka, pozorování, reklama, vizualita, vizuální kultura 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT A toy is a method in encultury. The deals with a toy in context of contemporary visual culture like a product of culture industries. It solves how the specific toys could manipulate children´s perception. It examines types and basic principles of children´s games in relation to toys. In case study it examines a proces of children´s game for two children in a home environment in relation to specific toys. It documents and characterizes the toys which are available for children and a way how a children plays with them. It observes, records, analyzes and reflects children´s game and tracks constants and a transformations of ideas, concepts and skills which are entering gaming proces. Following a research probe, it suggest a set of art activities. KEYWORDS Child, formation, game, toy, observe, advertisement, visual, visual culture 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Vojteková 3.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Markéta Vojteková 143 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Vojteková 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Vojteková 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 518 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 153 kB