velikost textu

Místní referendum v ČR - zákonná úprava, aplikační praxe a úvahy de lege ferenda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Místní referendum v ČR - zákonná úprava, aplikační praxe a úvahy de lege ferenda
Název v angličtině:
Local referendum in the CR - the law, its application in practice and ideas de lege ferenda
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Jedličková
Vedoucí:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
173293
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
místní referendum, přímá demokracie, místní samospráva
Klíčová slova v angličtině:
local referendum, direct democracy, local self-government
Abstrakt:
Předkládaná rigorózní práce se zabývá místním referendem, nejlépe fungujícím institutem přímé demokracie v České republice, který je dnes již standardní součástí politického života obcí. Cílem práce je poskytnout ucelenou analýzu fungování platné právní úpravy se zaměřením především na judikaturu, a vyvodit z provedené analýzy některé návrhy de lege ferenda. Práce se sestává z úvodu, deseti kapitol a závěru. Pořadí kapitol z větší části sleduje systematiku zákona o místním referendu. První kapitola pojednává o přímé demokracii a jejích jednotlivých institutech. Druhá kapitola se zabývá úpravou tohoto institutu na ústavní a mezinárodní úrovni. Třetí kapitola je zaměřena na otázky přípustnosti, tedy vymezení okruhu otázek, o nichž lze místní referendum konat, a to obecně i ve vybraných oblastech, které v praxi opakovaně předmětem referend jsou - územní plány, smluvní závazky obcí, obecně závazné vyhlášky. Čtvrtá kapitola se věnuje oprávněným osobám a přípravnému výboru, který vyhlášení referenda navrhuje, jeho složení a vnitřnímu fungování. Pátá a šestá kapitola popisuje náležitosti návrhu na konání místního referenda a proces jeho přezkumu, a to ze strany obecního úřadu i zastupitelstva obce, které tento proces završuje samotným vyhlášením. Sedmá kapitola se zabývá platností a závazností místního referenda, jejich předpoklady, trváním závaznosti z hlediska časového i mechanismy dozoru. Osmá kapitola je zaměřena na všechny čtyři druhy soudního řízení ve věcech místního referenda a řízení o kasační stížnosti, zejména jejich specifiky oproti obecnému režimu řízení ve správním soudnictví, a dále i řízením o ústavní stížnosti. Devátá kapitola se věnuje zvláštním referendům o oddělení části obce, o sloučení obcí a o připojení obce. V desáté kapitole je uvedeno několik návrhů de lege ferenda, a to jak s ohledem na vyřešení některých problémů platné právní úpravy, tak na možné rozšíření přímé demokracie v obcích. V závěru je uvedeno celkové zhodnocení fungování právní úpravy.
Abstract v angličtině:
The thesis examines local referendums, a form of direct democracy that is used the most in the Czech Republic. Nowadays, it is a standard part of municipal politics. The goal of the paper is to provide a complex analysis of the legislation, based primarily on relevant case- law, and to provide proposals for its amendment. The thesis is composed of an introduction, ten chapters and a conclusion. The order of the paper largely follows the composition of the Act on Local Referendum. Chapter One describes direct democracy and its forms. Chapter Two examines the relevant constitutional and international legislation. Chapter Three describes the scope of topics that may be subjects of local referendums in general and also looks at the most frequent ones. Chapter Four concerns itself with voters and the preparative committee - a body that puts forward the proposal to hold a local referendum - and examines its assembling and operation. Chapters Five and Six explore the committee’s proposal and its review procedure conducted by municipal authorities and also by municipal councils that render the final decision to hold a local referendum. Chapter Seven focuses on conditions that need to be fulfilled in order to achieve a valid and legally binding decision in a local referendum. Chapter Eight describes all four types of judicial review procedures that relate to local referendums, including the cassation appeal procedure, and depicts their specifics in comparison to general procedures at administrative courts, as well as appeals to the Constitutional Court. Chapter Nine deals with specific kinds of local referendums that concern itself with separations and merges of municipalities. Chapter Ten puts forward several proposals of amendments, both to resolve some of the legislation’s issues and to enhance direct democracy at the local level. An overall assessment of the relevant legislation’s function and is included in the conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Jedličková 722 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Jedličková 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Jedličková 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 333 kB