velikost textu

Rozvoj pedagogických pracovníků v kontextu mezigeneračního učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj pedagogických pracovníků v kontextu mezigeneračního učení
Název v angličtině:
Teachers‘ development in the context of an intergenerational learning
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Milada Kokšteinová
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
173238
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
generace, učení, mezigenerační učení, učební interakce, pracoviště, škola, spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
generations,learning, intergenerational learning, learning interaction, workplace, school, cooperation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá otázkou rozvoje pedagogických pracovníků v kontextu mezigeneračního učení, a to v prostředí mateřských a základních škol. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část vymezuje pojem mezigenerační učení a popisuje s ním spjaté termíny. Zabývá se také otázkou pracovního prostředí a specifiky školské organizace, kterými se odlišuje od běžné organizace a poukazuje na důležitost spolupráce pedagogických pracovníků. Definuje mezigenerační učení učitelů a blíže charakterizuje jeho formy, obsahy a typy. Praktická část je tvořena výzkumným šetřením v prostředí škol, jehož respondenti jsou pedagogové mateřských a základních škol – učitelé, vychovatelé, speciální pedagogové, asistenti pedagoga a ředitelé těchto organizací. Cílem práce je na základě strukturovaných dotazníků specifikovat podmínky a kritická místa v prostředí pedagogických sborů při využívání mezigeneračního učení v základních a mateřských školách, určit jeho nejfrekventovanější formy a vymezit obsahy, ve kterých se využívá nejčastěji. Šetření bylo provedeno kvantitativní metodou formou strukturovaného dotazníku, na jehož základě byly potvrzeny nebo vyvráceny výzkumné předpoklady. Mapuje oblasti a formy mezigeneračního učení, kde dochází k pozitivní interakci generací a vymezuje problematické aspekty tohoto procesu. KLÍČOVÁ SLOVA generace, učení, mezigenerační učení, učební interakce, pracoviště, škola, spolupráce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The master's thesis is concerned with the progress of teaching staff in the context of intergenerational learning in nursery and primary schools. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines the concept of intergenerational learning and describes further connected terms. It is also dealt with the issue of the work environment and the specifics of the school organization, which distinguishes from the ordinary organization and points to the importance of the cooperation of the teaching staff. It defines the intergenerational teachings of teachers and further characterizes its forms, contents and types. The practical part consists of a research survey in the environment of schools, the respondents of which are teaching staff of nursery and elementary schools - teachers, educators, special educators, teachers' assistants and directors of these organizations. The aim of this work is to specify the conditions and critical spots in the pedagogical environment using structured questionnaires in the use of intergenerational learning in primary and nursery schools, to identify its most frequent forms and to define the contents in which it is used most often. The survey was carried out using a quantitative method in the form of a structured questionnaire on the basis of which research assumptions were confirmed or refuted. It surveys fields and forms of intergenerational learning, where a positive interaction among generations is realized and problematic aspects of that process are specified. KEYWORDS generation, learning, intergenerational learning, learning interaction, workplace, school, cooperation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milada Kokšteinová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milada Kokšteinová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milada Kokšteinová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB