velikost textu

Ověření psychometrických charakteristik české verze RBANS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ověření psychometrických charakteristik české verze RBANS
Název v angličtině:
Evaluation of Psychometric Characteristics of Czech Version RBANS
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Veronika Brodská
Oponenti:
PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Id práce:
173219
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kognitivní funkce, kognitivní deficit, demence, neuropsychologie, RBANS
Klíčová slova v angličtině:
cognitive functioning, cognitive deficit, dementia, neuropsychology, RBANS, practice effect
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá českou verzí původně americké neuropsychologické baterie RBANS (angl. Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status). Cíle práce jsou dva: ověření stability v čase české verze testu a posouzení ekvivalence alternativních verzí testu, formy A a B. Teoretická část se věnuje neuropsychologické diagnostice a jejím metodám, dále představuje neuropsychologickou baterii RBANS, popisuje testovou metodu, testový materiál a organizaci škály a připomíná využití RBANS v klinické praxi prostřednictvím celé řady zahraničních studií. Praktická část vyhodnocuje data získaná opakovanou administrací metody souboru 46 zdravých dobrovolníků ve věku od 20 do 77 let. Časový interval retestu byl 1 měsíc. Stabilita v čase byla hodnocena koeficientem stability a ekvivalence forem A a B byla hodnocena koeficientem ekvivalence. Dále byly hodnoceny možné korelace s dosaženým vzděláním a věkem. Zjištěné koeficienty stability byly u celkového skóru 0,75 a 0,71 a u indexových skórů se pohybovaly od 0,43 do 0,85. Koeficienty ekvivalence byly u celkového skóru 0,72 a 0,71 a u indexových skórů se pohybovaly od 0,43 do 0,87. Efekt zácviku byl prokázán u celkového skóru a u indexových skórů Bezprostřední paměť, Pozornost a Oddálené vybavení. Ve výsledcích nebyly nalezeny dostatečně významné korelace se vzděláním ani věkem. Šetření přineslo srovnatelné výsledky s hodnotami ověření stability v čase americké verze RBANS i s výsledky ověření ekvivalence obou forem americké verze RBANS. Česká verze RBANS prokázala dostatečnou stabilitu v čase a ekvivalenci jejích alternativních verzí (formy A a B) a může znamenat rozšíření dostupných screeningových neuropsychologických metod v České republice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the Czech version of the original American neuropsychological battery RBANS (i.e. Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status). There are two objectives of the thesis: verifying the test-retest stability and assessment of the equivalency of the two alternate forms, form A and B of the Czech version of the RBANS. The theoretical part deals with neuropsychological diagnostics and its methods, it also presents a neuropsychological battery RBANS, describes a test method, testing materials and organization of the scale, and it reminds RBANS use in clinical practice through a number of foreign studies. The practical part analyse data that were obtained from the group of 46 healthy volunteers aged between 20 and 77 years by repeated administration of the method. The time period between test and retest was 1 month. The test-retest stability was evaluated by the coefficient of stability and the equivalence of forms A and B by a coefficient of equivalence. Furthermore, there were evaluated possible correlations with the level of education and age. The test-retest coefficients of stability were in total score of 0.75 and 0.71 and they ranged from 0.43 to 0.85 in indexes; and equivalence coefficients were in total score of 0.72 and 0.71 and they ranged from 0.43 to 0.87 in indexes. The Total score, Immediate Memory, Attention and Delayed Memory indexes demonstrated practice effect. The results did not prove any significant correlations with education and age. The Czech version of RBANS demonstrated a sufficient test-retest stability and equivalence of its alternate versions (forms A and B), and it can be used as a screening tool for neuropsychological performance to extend neuropsychological screening methods that are available in the Czech Republic Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Veronika Brodská 3.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Veronika Brodská 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Veronika Brodská 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 72 kB
Stáhnout Errata PhDr. Veronika Brodská 49 kB