velikost textu

Specifika pedagogické práce se studenty s poruchami autistického spektra ve výuce cizích jazyků na příkladu francouzštiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika pedagogické práce se studenty s poruchami autistického spektra ve výuce cizích jazyků na příkladu francouzštiny
Název v angličtině:
Specifics for teaching of modern foreign languages, especially on the teaching of French for pupils and students with Autistic Spectrum Disorder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Ondračková
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Klinka
Oponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Id práce:
173210
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — základy společenských věd (N FJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, inkluze, komunikace, francouzština, didaktika cizích jazyků
Klíčová slova v angličtině:
Autistic Spectrum Disorder, Asperger's syndrom, inclusion communication,French, didactis of foreign languages
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na výuku cizích jazyků, konkrétně na francouzský jazyk u žáků a studentů s poruchami autistického spektra (PAS) na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Cílem práce je představit obecná doporučení pro práci s žáky a studenty s PAS, vhodné formy organizace výuky, možným komplikacím a optimální podobu spolupráce s asistentem pedagoga. Zaměřuje se na popis a definici poruch autistického spektra, zvláště na Aspergerův syndrom. Prostor je zde věnován typickým projevům v období dospívání a řešení problematických situací, které ve výuce mohou v souvislosti s těmito poruchami nastat. Další část je věnována komunikaci a obtížím v sociální oblasti, které se mohou u žáků s PAS projevovat. Praktická část práce zjišťuje, jak jsou na práci s žáky s PAS učitelé cizích jazyků v současnosti připraveni a analyzuje jejich zkušenosti a metody práce. Jako metoda výzkumu bylo použito kvalitativní dotazníkové šetření. Při výběru respondentů byla jako hlavní kritérium vybrána zkušenost s výukou cizích jazyků žáka s PAS ve třídě ZŠ nebo SŠ. Otázky byly voleny tak, aby částečně zmapovaly současný stav inkluzivního vzdělávání u žáků s PAS v rámci hodin cizích jazyků a způsoby, jakými se s ním pedagogové cizích jazyků na ZŠ a SŠ vyrovnávají. Z výsledků vyplývá, že většina učitelů neprošla odborným školením či výcvikem a při své práci se řídí spíše intuitivně a na základě svých dosavadních zkušeností. V souvislosti s rostoucí poptávkou po inkluzivním vzdělávání lze na základě výsledků šetření doporučit systémová řešení, např. v podobě nabídky seminářů a workshopů v oblasti PAS pro pedagogy běžných škol. KLÍČOVÁ SLOVA poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, inkluze, komunikace, francouzština, didaktika cizích jazyků
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on the teaching of foreign languages, specifically the French language of pupils and students with autism spectrum disorders (ASD) in Primary and Secondary schools in the Czech Republic. The aim of the thesis is to present general recommendations for work with pupils and students with ASD, suitable forms of lesson planning, possible complications and optimal form of cooperation with an assistant teacher. It focuses on description and definition of autism spectrum disorders, especially Asperger syndrome. A significant part is devoted to typical manifestations during adolescence and resolving challenging situations that may occur in education in connection with these disorders. The following part is devoted to communication and difficulties, which manifests in pupils with ASD mainly during social interaction. The practical part of the thesis examines current training of foreign language teachers, their readiness to work with pupils with ASD and analyzes teachers ‘experience and methods of work with a focus on perception of differences in approach. A qualitative questionnaire survey was used as a research method. When selecting respondents, the main criterion was the experience with foreign language teaching of a pupil with ASD in secondary school. The questions were chosen to partly map the current state of inclusive education of pupils with ASD within foreign language lessons and the coping mechanisms foreign language teachers at secondary and high schools used. The results show that most of the teachers have not received specific training and their methods are intuitive, based on their current experience. In connection with the growing demand for inclusive education, systemic solutions eg in the form of seminars and workshops in the field of ASD for regular school teachers can be recommended based on the results of the survey. KEYWORDS Autistic Spectrum Disorder, Asperger syndrome, disorder, inclusion, communication, French, didactics of foreign language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Ondračková 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Ondračková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Ondračková 325 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Ondračková 323 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Klinka 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Klinka 152 kB