velikost textu

Změny pohyblivosti trupu ve vztahu k posturální stabilitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny pohyblivosti trupu ve vztahu k posturální stabilitě
Název v angličtině:
Changes of trunk mobility in relation to postural stability
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Slašťanová
Vedoucí:
Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD.
Oponent:
Mgr. Ivana Jelínková
Id práce:
173205
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hrudní páteř, flexe paže, qualisys, stabilometrie
Klíčová slova v angličtině:
thoracic spine, arm flexion, qualisys, stabilometry
Abstrakt:
Abstrakt Název: Změny pohyblivosti trupu ve vztahu k posturální stabilitě Cíle: Hlavním cílem této práce bylo kvantitativní pozorování segmentální pohyblivosti trupu v 3D prostoru při flexi paže a vytvoření fenoménů sdruženého pohybu jednotlivých segmentů páteře. Dalším cílem bylo ověření vlivu modifikací měření na provedení pohybu a vztažení daného pohybu paže a segmentální pohyblivosti trupu ke změnám zatížení dolních končetin. Metody: Samotné měření bylo provedeno na 23 asymptomatických mužích ve věku 20 – 30 let. Ve 3 modifikacích měření pohybu – bez zátěže, se zátěží a se zátěží a výdrží v pozici předpažení, provedli probandi 5 opakování flexe pravé paže v sagitální rovině. Pohyb byl snímán markery systému Qualisys za současného stoje na 2 stabilometrických plošinách Kistler. Výsledky: U většiny probandů byl provedený segmentální pohyb páteře opakovatelný. Bylo možné jej vzájemně porovnávat mezi probandy a vytvořit fenomény sdruženého pohybu páteře. Zvýšená zátěž paže a výdrž v pozici předpažení způsobila v sagitální rovině zvýšení výchylek jednotlivých segmentů páteře. Zvýšení zátěže dále vedlo k prokazatelně větším změnám zatížení dolních končetin. Propojení mezi segmentálními pohyby trupu při pohybu paže a změnami zatížení dolních končetin se nepotvrdilo. Klíčová slova: hrudní páteř, flexe paže, qualisys, stabilometrie
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Changes of trunk mobility in relation to postural stability Objectives: The main aim of this work was to quantitatively observe segmental trunk mobility in 3D space during flexion of arm and create coupled pattern phenomena of particular spine segments. Additional aim was to verify the effect of modification of the measurements on movement performance and to relate the given movement of the arm and the segmental trunk mobility to changes in the load of the lower extremities. Methods: The measurement itself was performed on 23 asymptomatic males aged 20 - 30. In 3 modifications of the motion measurement - no load, with load and with load and hold with arm forward, probands performed 5 repetitions of right arm flexion in the sagittal plane. The motion was scanned by system Qualisys markers while standing on 2 Kistler stabilometric platforms. Results: In most probands, the segmental movement of the spine was repeatable. It was possible to compare it between probands and create coupled pattern phenomena of the spine. The increased arm load and hold with arm forward caused an increase in the deflections of the particular spine segments in sagittal plane. Furthermore, the increase in load has led to demonstrably greater load changes in the lower extremities. The link between the segmental trunk mobility during arm movement and the changes in the lower extremities load was not confirmed. Keywords: thoracic spine, arm flexion, qualisys, stabilometry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Slašťanová 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Monika Slašťanová 122 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Slašťanová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Slašťanová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Jelínková 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB