velikost textu

Divadelní groteska Emila Artura Longena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Divadelní groteska Emila Artura Longena
Název v angličtině:
Theatre Slapstick of Emil Artur Longen
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zdeněk Švajda
Vedoucí:
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
173196
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
divadlo - drama - groteska - groteskno - komedie - Longen
Klíčová slova v angličtině:
theatre - drama - grotesque - slapstick - comedy - Longen
Abstrakt:
ABSTRAKT Dobová kritika takřka jednohlasně připisuje Longenovým povedeným fraškám kvality filmových grotesek. V této práci jsem se pokusil na jedenácti hrách z různých období autorovy tvorby vystihnout, do jaké míry lze tento názor zobecnit a vztáhnout na větší část Longenova díla. Můžeme konstatovat, že mnohé hry tomuto hodnocení mohou odpovídat, zejména se jedná o hry z komerčně a návštěvnicky nejúspěšnějšího období Longenovy dramatické tvorby, z let 1923 - 1930, kdy pracoval s přestávkami zejména pro Vlastu Buriana, ať už v Rokoku nebo později v Burianově vlastním divadle. Jsou to ze zvoleného materiálu hry Už mou milou..., Někdy kriminál nad svobodu, Dezertér z Volšan a Jménem veličenstva! Společným rysem těchto her, kromě doby jejich vzniku, je jejich rozsah, vesměs jde o aktovky, pouze Dezertér z Volšan má dvě dějství. Otázkou navíc zůstává, do jaké míry zde groteskní komika slapstickového typu převládala nad ostatními způsoby vyvolání komického efektu, stejně tak mohlo jít (s výjimkou Někdy kriminál nad svobodu) o komedie situační, zápletkové. Na tuto otázku by mohly poskytnout uspokojivou odpověď jedině záznamy inscenací, které se však nedochovaly. Na druhou stranu Longen napsal také celou řadu děl, kde je komika realizována jiným způsobem. Jeho nejznámější hra C. k. polní maršálek je příkladem frašky, situační komedie lidového ražení, nevyhýbal se ani komedii intrikové v podobě Tenoristových lásek, drobnějším útvarům určeným pro kabaret, jako jsou Moje-tvoje založený na situační komice nebo sólový výstup Různí advokáti obhajují téhož klienta, který je obviněn z mnohoženství. Ve vybraném vzorku jsou i dvě hry, které časově autorovu tvorbu ohraničují, a ačkoli jsou nazvány veselohrami, rozhodně to komedie nejsou. Hra V přítmí svatyně měla groteskně expresionistickou výpravu a postavy, ale vážný děj, aktovka Štědrý večer v lapáku rovněž komická není. Obě tyto hry spojuje sociální téma. Jelikož hry vážné, nebo s komikou jiného než slapstickového typu psal Longen po celou dobu své umělecké dráhy, nelze zde usuzovat na zřetelný vývoj či posun směrem ke grotesce nebo od ní, ale především o neobyčejně velkou šíři záběru. Longen tedy svým dílem potvrzuje, že ačkoli jistě velká část jeho tvorby naplňuje slova kritiků soudobých i dnešních, jde o autora mnohovrstevnatého, a to nejen při celkovém pohledu na jeho uměleckou a životní dráhu, ale také při užším pohledu na tvorbu dramatickou. Zestručňovat jeho autorskou divadelní tvorbu pouze na groteskní komedie svou podobou připomínající zahraniční němé filmy je zjednodušením. Vzhledem k povětšinou malé životnosti většiny autorova díla však pochopitelným.
Abstract v angličtině:
SUMMARY In this thesis I dealt with commonly accepted theory, that Czech author Emil Arthur Longen wrote his plays in style similar to film slapstick comedy. The work starts with biography of Emil Arthur Longen. He was born in 1885 and died in 1936, his life was filled with many rises and falls because of his short temper, alcoholism and turbulent relation with his first wife, Polyxena (commonly called Xena), also an actress. Longen started as a student of Arts in Prague, but never ended his studies and left to pursue his interest, first in painting, later in another fields like filmmaking and acting, but he is most known as a playwright. He wrote more than seventy dramatic pieces and adapted another hundred more for his own theatre and also for other houses he worked with. His first efforts were cabaret shorts, he also wrote more serious things, but his most succesfull plays are farces one to four acts long. He was a principal playwright who wrote plays for the theater of Vlasta Burian, nicknamed The King of Comedians in interwar Czechoslovakia, who excelled in many of them. Critics during his lifetime but also later ones noted that his plays are inspired by American film slapstick comedy. Theory of comedy says that there are many types of comedy, number of the types varies greatly among notable authors, I will follow the distribution of Zdeněk Hořínek. The word slapstick, in Czech „groteska“, has more meanings in czech, one is slapstick, the other one is grotesque, I will search for both. In the bulk of this work I analyzed 11 of Longen’s plays to find slapstick- like comedy effects. I found that while many works contain such setups, most notably Někdy kriminál nad svobodu (Sometimes Jail is Better than Freedom), some others are comedies that have another techniques dominant to create comical effect. Therefore we cannot say that Longen was author of slapstick comedies only.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zdeněk Švajda 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zdeněk Švajda 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zdeněk Švajda 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 154 kB