velikost textu

Interakce mezi střevními helminty a gastrointestinální mikrobiotou u savců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce mezi střevními helminty a gastrointestinální mikrobiotou u savců
Název v angličtině:
Interactions between intestinal helmiths and gut microbiota in mammals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Vanišová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D.
Id práce:
173172
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Střevní helminti jsou běžnými endoparazity trávícího traktu obratlovců, kteří ještě donedávna patřili také k běžným lidským patogenům. V průběhu koevoluce se mezi helminty a jejich hostiteli vyvinulo mnoho adaptací na obou stranách, jež vedly ke vzniku různých interakcí. Jedním z typů interakcí jsou i interakce prostřednictví střevní mikrobioty, jež mohou ovlivnit i fungování imunitního systému hostitele. Podle tzv. hygienické hypotézy by právě úbytek některých symbiontů včetně helmintů v moderní společnosti a s nimi spojených interakcí mohl vysvětlit zvýšený výskyt autoimunitních onemocnění. Cílem této práce je shrnout mechanismy interakcí mezi helminty, střevní mikrobiotou a imunitním systémem dále pak pokusit se posoudit, jaký vliv na modifikaci složení střevní mikrobioty mají tyto interakce v kontextu dalších faktorů ovlivňující složení mikrobioty (např. typ potravy, genotyp hostitele apod.) a jaký je celkový dopad těchto interakcí na hostitele. Do současnosti bylo popsáno mnoho typů interakcí mezi helminty a mikrobiotou. Jednak helminti mohou komunikovat s mikrobiotou přímo – přes jimi sekretované látky jako jsou serinové protézy či antimikrobiální produkty nebo přes změnu v dostupnosti esenciálních látek (aminokyseliny, tuky apod). Druhou variantou je nepřímá interakce prostřednictvím imunitního systému hostitele, který helminti modulují tím, že se snaží přesměrovat proti nim indukovanou prozánětlivou odpověď a ve výsledku tak ovlivňují i střevní mikrobiotu. Ačkoliv byly změny ve složení mikrobioty doloženy několika studiemi na zvířecích modelech i u lidí, výsledky těchto studií se často rozcházejí. Svou roli zde může hrát malý počet studovaných jedinců zahrnutých do studie, použití rozdílné infekční dávky, krátká doba sledování interakcí a celá řada dalších faktorů. Klíčová slova: střevní mikrobiota, helminti, interakce, hygienická hypotéza, imunitní systém
Abstract v angličtině:
Abstract Gut helminths are common endoparasites in the vertebrate gastrointestinal tract that have been also common human parasites until recently. During coevolution, many co-adaptations and the mutual interactions evolved between helminths and their hosts. One type of these interactions includes the interaction between helminths and host gut microbiota that can also modulate the host immune system. According to the Hygienic hypothesis, reduced symbiont prevalence including helminths might explain the increased incidence of autoimmune diseases in developed countries. The main aim of this thesis is to describe the mechanisms of interactions between helminths, gut microbiota, and the host immune system. I also try to assess what is the impact of these interactions on microbial community composition and what is the effect of these interactions on host prosperity. Many quantitatively different interactions have been evidenced so far. First, helminths can either directly interact with gut microbiota via secreted metabolites (e.g. serine-proteases or antimicrobial products) or change the essential nutrients availability (amino acids, fatty acids, etc.). Another way is the indirect interaction through the host immune system when helminths modulate pro-inflammatory response that is targeted against them, and, as a consequence, they also affect microbiota composition. Although helminth-induced alterations in microbiota composition have been documented in several human and animal studies, the results of these studies are often contradictory. The reasons could be a small number of individuals included in the studies, the different infectious dose used or tracking the interaction only in a short time scale. Keywords: gut microbiota, helminths, interaction, hygiene hypothesis, immune system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Vanišová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Vanišová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Vanišová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D. 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Klára Vanišová 1.15 MB