velikost textu

Jsou velikost těla a druhově specifické zbarvení důležitými znaky pro rozpoznávání predátorů potenciální kořistí?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jsou velikost těla a druhově specifické zbarvení důležitými znaky pro rozpoznávání predátorů potenciální kořistí?
Název v angličtině:
Are body size and specific species colouration important cues for predator recognition by their potencial prey? Diplomová práce
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Antonová
Vedoucí:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Oponent:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Id práce:
173165
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diskriminace, kategorizace, klíčové znaky, kořist, krahujec, predátor, rozpoznávání, sýkory, velikost, zbarvení, zimní krmítka
Klíčová slova v angličtině:
categorization, colouration, discrimination, key features, predator, prey, recognition, size, sparrowhawk, tits, winter feeder
Abstrakt:
Abstrakt: V krmítkových experimentech jsem v letech 2015 2018 pomocí plyšových atrap testovala vliv velikosti těla a celkového zbarvení na rozpoznávání krahujce obecného (Accipiter nisus) vybranými druhy pěvců. Atrapy nesly specifické znaky dravce (zahnutý zobák, pařáty) a specifické znaky rodu Accipiter (žluté oko, respektive žluté oko a celkové zbarvení). Jako kontrola byla použita atrapa neškodného holuba domácího. Atrapy zmenšené na velikost sýkory koňadry nebyly rozpoznány jako dravec bez ohledu na zbarvení. Jako dravec nebyly rozpoznány ani velké atrapy se zbarvením holuba a koňadry. Naopak jako dravec, respektive krahujec byla rozpoznána velká atrapa se zbarvením červenky. Většina ptáků přilétajících na krmítko věnuje přednostně pozornost globálním znakům (velikost, celkové zbarvení). Pokud tyto znaky patří známým neškodným ptákům, lokálním (dílčím) znakům charakterizujícím dravce, repsktive krahujce, pozornost nevěnují. Záleží tedy na kontextu, v jakém se potenciální lokální klíčové znaky vyskytují.
Abstract v angličtině:
Abstract: I tested influence of a body size and overal colouration in feeders experiments on recognition of sparrowhawk (Accipiter nisus) by chosen species of passerine. Experiments were conducted in years 2015 2018. I used a plush dummies which carried a specific featuress of raptor (hooked beak, claws) and specific features of genus Accipiter (yellow eyes, respectively yellow eyes and overal colouration). As a control, dummy of harmless pigeon was used. Smaller dummies (size of a great tit) were not recognized as a raptor regardless of colouration. Large dummies with colouration of great tit and pigeon were not recognized as a raptor as well. On a contrary, large dummy with colouration of robin was recognized as a raptor, respectively sparrowhawk. Most birds who were flying to the feeders, at first payed attention to global features (size, overal colouration). If these features belong to well-known harmless bird, then local features (particular) which characterize raptor or sparrowhawk had no effect. Birds did not pay attention to them. Therefore it depends on a context, in which potential local key features occure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Antonová 2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Antonová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Antonová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Antonová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Roman Fuchs, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 152 kB