velikost textu

Diverzita pářícího chování švábů (Blattodea: Blaberidae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diverzita pářícího chování švábů (Blattodea: Blaberidae)
Název v angličtině:
Diversity of cockroach mating behaviour (Blattodea: Blaberidae)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Dvořák
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Varadínová
Oponent:
doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.
Konzultanti:
Mgr. Michael Kotyk
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Id práce:
173128
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Blaberidae, pářicí sekvence, křídla, typ, výlez samice, námluvy, prvky, délka páření, velikost snůšky, tergální žlázy, hmotnost
Klíčová slova v angličtině:
Blaberidae, mating sequence, wings, type, female climbing, courtship, elements, mating duration, clutch size, tergal glands, weight
Abstrakt:
Námluvy švábů jsou nápadným a komplexním jevem s ritualizovaným průběhem, na jehož základě jsou tradičně rozlišovány tři typy pářicích sekvencí: typ A – výlez samice, typ B – výlez samce, typ C – žádný výlez. Pouze v rámci čeledi Blaberidae nacházíme všechny tři typy, což z ní činí ideální modelovou skupinu pro studium evoluce námluv. Dosud bylo prozkoumáno 30 druhů této čeledi, avšak popisy námluv jsou mnohdy velmi kusé. Hlavním přínosem diplomové práce je detailní popis a analýza pářicích sekvencí 21 druhů švábů čeledi Blaberidae, přičemž 17 druhů bylo z tohoto pohledu zkoumáno vůbec poprvé. Vůbec prvně byla také zjištěna vnitrorodová variabilita pářicího typu (rod Pycnoscelus). U druhu P. tenebrigera byla navíc objevena pářicí sekvence, která neodpovídá žádnému ze tří definovaných typů. Statistická analýza kvalitativních behaviorálních prvků pomocí vícerozměrných metod a jejich biologická interpretace odhalila, že nejlépe podpořeno je rozdělení pářicích sekvencí do dvou skupin. Navrhujeme tedy rekategorizovat dělení pářicích sekvencí pouze na dva typy - typ původní (totožný s původní definici typu A) a typ odvozený. Neméně důležitými přínosem práce je diskuze nad vztahem redukce křídel a přítomností odvozeného pářicího typu. Taktéž byly vyhodnoceny kvantitativní prvky námluv, které ukázaly pozitivní korelaci délky páření s hmotností samice při mezidruhovém srovnání. Uvedeny jsou i reprodukční charakteristiky vybraných druhů a některé zajímavé výsledky vzešlé z jejich analýz.
Abstract v angličtině:
Mating behaviour of cockroaches is spectacular phenomenon with three different mating patterns traditionally distinguished. The most common and probably ancestral is type A – female climbing. Then it is type B – male climbing and type C – no climbing. Mating type was described in around 30 Blaberidae species. As it is the only cockroach family where all three types are present, it is an interesting model group for studying evolutionary questions. The main goal of the thesis was detail exploration and description of mating sequences in 21 Blaberidae species, 17 of which haven’t been examined in this aspect before. An intrageneric diversity in mating patterns (genus Pycnoscelus) was described for the first time. Moreover, in case of P. tenebrigera, it was not possible to assign its mating pattern to any of the three traditional types. Multidimensional statistical analysis and biological interpretation of qualitative behavioural elements revealed two well separated clusters of mating sequensces. Consequently, we propose to distinguish only two types of mating pattern – ancestral type (identical with type A) and derived type. We also discussed the relationship between wing reduction and occurence of derived mating types. Evaluation of quantitative behavioural elements revealed positive correlation between female weight and mating duration. Finally, reproduction characteristics in selected species were described.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Dvořák 6.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Dvořák 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Dvořák 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Varadínová 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 152 kB