velikost textu

Dědičnost morfologických znaků lidského obličeje: geometricko-morfometrická analýza 3D virtuálních modelů obličeje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědičnost morfologických znaků lidského obličeje: geometricko-morfometrická analýza 3D virtuálních modelů obličeje
Název v angličtině:
Heredity of morphological facial features: geometric morphometric analysis of 3D virtual models of the human face
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gabriela Suchanová
Vedoucí:
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Cagáňová
Id práce:
173115
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V této diplomové práci byla sledována dědičnost obličejové morfologie člověka z hlediska fenotypu v rámci rodin. Za využití faciálního skeneru Vectra byly snímány 3D virtuální faciální modely 121 jedinců z 30 rodin, které byly tvořeny rodiči a minimálně dvěma dospělými dětmi. Byly hodnoceny jak povrchové sítě obličeje metodami geometrické morfometrie (coherent point drift – dense correspondence analýza, analýza hlavních komponent, Hotellingův T2 test), tak rozměry obličeje metodami klasické morfometrie (Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient, vícenásobná regresní analýza, kanonické korelace). Metodami geometrické morfometrie byl analyzován celý obličej, dále pak jeho orbitonasální a orbitální oblast. V této části výzkumu nebyl nalezen vztah mezi obličejovou morfologií rodičů a dětí. Rozdíl vzdáleností mezi dětmi a rodiči a dětmi a nepříbuznými jedinci nebyl statisticky významný. Byla však nalezena statisticky významná podobnost mezi sourozenci navzájem ve srovnání s nepříbuznými jedinci, která se zvětšovala od celého obličeje k orbitální oblasti. Nejnižší p-hodnoty byly nalezeny pro variabilitu tvaru v orbitální oblasti. Metodami klasické morfometrie byl zjištěn vliv pohlaví dětí a rodičů na jednotlivé znaky obličeje. Nejvyšší korelace byly nalezeny mezi dcerami a matkami pro výšku úst a výšku obličeje. Středně silný stupeň korelace byl nalezen u 4 rozměrů obličeje ve skupině otec-syn. Příspěvky rodičů na jednotlivé znaky obličeje byly u některých rozměrů vyrovnané (např. šířka očí, šířka nosu), u některých převládal podíl rodiče stejného pohlaví (např. výška úst). U jednoho znaku byl nalezen výrazně vyšší příspěvek rodiče opačného pohlaví (prominence nosu). Korelační trendy u jednotlivých oblastí obličeje byly u synů vyrovnané, u dcer byla největší korelace zaznamenána s matkami v oblasti úst.
Abstract v angličtině:
Abstract In this master thesis, heritability of human facial morphology was observed in families from the phenotypic point of view. With the use of Vectra facial scanner, 3D virtual facial models of 121 individuals from 30 families were taken. Each family was composed of the parents and at least two adult children. Surface nets of the face were evaluated by the geometric morphometrics methods (coherent point drift – dense correspondence analysis, principal component analysis, Hotteling T2 test). Facial dimensions were evaluated by methods of classical anthropometry (Pearson and Spearman correlation coefficient, multiple regression analysis, canonical correlations). With the use of geometric morphometrics methods, the whole face, orbitonasal and orbital areas were analysed. In this part of research, no relation was found between facial morphology of parents and children. The difference of distances between children and their parents and children and unrelated individuals was not statistically significant. However, statistically significant similarity was found among siblings compared to unrelated individuals and increased with reducing facial area. The lowest p-values were found for the variability of shape in orbital area. With the use of methods of classical anthropometry, an effect of the sex of children and parents was found in facial dimensions. The highest correlation was found between daughters and mothers for mouth height and facial height. Medium high correlation was found in 4 dimensions in the father-son group. Parent contribution to facial dimensions was even in some traits (e.g. eye width, mouth width), in some cases higher contribution of the same-sex parent was found (e.g. mouth height) and in one trait, considerably higher contribution was detected from the opposite-sex parent (nose prominence). Correlation trends in facial areas were fairly equal in sons. In daughters, the highest correlation was detected with mothers in the mouth area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Suchanová 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Suchanová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Suchanová 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Cagáňová 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 153 kB