velikost textu

Lidské proteiny z rodiny 4E ve stresových granulích a jejich další charakterizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lidské proteiny z rodiny 4E ve stresových granulích a jejich další charakterizace
Název v angličtině:
Human 4E protein family in stress granules granules and their further characterization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavlína Herrmannová
Vedoucí:
RNDr. Klára Frydrýšková
Oponent:
Ing. Jiří Hašek, CSc.
Konzultanti:
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D.
Id práce:
173043
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 01.12.2019
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
eIF4E, RNA granula, stresové granule, lidské buněčné linie, fluorescenční mikroskopie
Klíčová slova v angličtině:
eIF4E, RNA granules, stress granules, human cell line, fluorescence microscopy
Abstrakt:
Abstrakt Eukaryotický iniciační faktor 4E (eIF4E), je klíčovou součástí v zahájení a regulaci translace v lidských buňkách. Byli charakterizováni tři členové lidských eIF4E proteinů: eIF4E1, eIF4E2 a eIF4E3. Důsledkem působení stresu na buňku je inhibice iniciace translace a rozpad polyzomů, což je provázeno tvorbou cytoplazmatických RNA granulí, zvaných stresové granule (SG). Stresové granule jsou dynamické struktury, jejichž složení se může lišit v závislosti na typu buňky a stresovém podnětu. Pomocí fluorescenční mikroskopie byly vizualizovány dvojice lidských translačních iniciačních faktorů z rodiny proteinů 4E za působení vysoké teploty (TS), arzenitanu sodného (AS) a hypoxie, a byla pozorována jejich lokalizace do SG. Kolokalizace proteinů z rodiny 4E byla detekována pomocí stabilních buněčných linií, obsahující jeden 4E protein ve fúzi s GFP, zatímco druhý 4E protein byl detekován protilátkou. Tato práce potvrdila tezi, že eIF4E1 je součástí veškerých SG, jak za TS, tak za AS. Dále ukázala, že proteiny eIF4E1 a eIF4E3 tvoří společně více SG než proteiny eIF4E1, respektive eIF4E3, s eIF4E2. Důležitým zjištěním také je, že přítomnost toho kterého 4E proteinu nemá na složení SG žádný vliv. V této práci byly též vizualizovány vybrané proteiny různých skupin v SG za TS a AS. Ukázalo se, že složení SG za těchto dvou stresů se významně liší a dokonce se nám podařilo objevit některé principiálně nové komponenty SG. Klíčová slova: eIF4E1, eIF4E2 eIF4E3, stresové granule, lidské buněčné linie, tepelný stres, arzenitanový stres, fluorescenční mikroskopie
Abstract v angličtině:
Abstract Eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) is a key part of initiation and regulation of translation in human cells. Three members of human eIF4E proteins have been characterized: eIF4E1, eIF4E2 and eIF4E3. Cellular stress causes translation initiation inhibition followed by disassembly of the polysomes, those processes are accompanied by the assembly of cytoplasmic RNA granules, called stress granules (SG). Stress granules are dynamic structures whose composition may vary depending on the cell type and the stress stimulus. In this study, human cells were subjected to the following stress conditions: high temperature (HS), sodium arsenite (AS) or hypoxia. Using fluorescence microscopy, pairs of human translational initiation factors from the 4E protein family were visualized and their localization to SG was assessed with one GFP- 4E incorporated in the stable cell line and the other one detected endogenously. Here we show eIF4E1 being a part of all the SGs, both in HS and AS conditions. Next, the eIF4E1 and eIF4E3 proteins together form more SGs than proteins eIF4E1, respectively eIF4E3, with eIF4E2. And last, that the presence of the particular 4E protein has no effect on the composition of SGs. Furthermore, selected groups of proteins were assessed for their potential to localize to the SGs under HS and AS. It turned out that the composition of SG between these two stresses differed significantly and surprisingly enough, we managed to discover some fundamentally new SG components. Key words: eIF4E1, eIF4E2 eIF4E3, stress granules, human cell line, heat shock, arsenite stress, fluorescence microscopy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Herrmannová 9.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Herrmannová 330 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Herrmannová 777 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Herrmannová 402 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Klára Frydrýšková 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jiří Hašek, CSc. 682 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 154 kB