velikost textu

Three Essays on Unethical Behavior

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Three Essays on Unethical Behavior
Název v češtině:
Tři eseje o neetickém chování
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Václav Korbel
Školitel:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponenti:
Daniela Glätzle-Rürtzler
Marcela Ibañez-Diaz
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Id práce:
172965
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (P6201)
Obor studia:
Ekonomie (XXE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato disertační práce se skládá ze tří esejí, které zkoumají vývoj neetického chování adolescenci. Všechny tři eseje sice spojuje využití stejné metodologie, a to tzv. „ experimentu, ale každá z ” této disertační práci se zaměřuje na dvě hlavní skupiny adolescentů: běžné populace a mladistvé delikventy. Porovnání vzorců chování z běžné problematické skupiny adolescentů má napomoci lepšímu pochopení, které faktory přispívají delikventnímu chování a ještě podstatněji, které faktory mohou delikventní chování snížit. V první eseji zjišťujeme, jestli adolescenti mají tendenci podvádět více ve skupinách než jako jednotlivci a jakou roli hraje proces, kterým se skupiny tvoří. Výsledky ukazují, že skupiny průměru podvádí víc a vyšší podvádění je hlavně způsobené mladšími adolescenty (11 let). U starších studentů (14 je, že proces, jakým skupiny vznikají, nemá vliv na míru podvádění. Výsledky proto naznačují, že tendence k podvádění se stále utváří i v adolescenci a že záleží na kontextu, v rozhodnutí tvořena. Druhá esej se zaměřuje na to, jaké jsou rozdíly mezi mladistvými běžné populace v ochotě dodržovat pravidla. Specificky se díváme na to, jestli dodržování pravidel záleží na tom, když je rozhodnutí činěno vůči někomu izí skupiny, jestli předchozí nefér zacházení snižuje ochotu dodržovat pravidla a jestli adolescentům záleží na vlastním sociálním obraze. Výsledky ukazují, že nejsou velké rozdíly mezi delikventy a běžnými adolescenty v ochotě dodržovat pravidla. Konkrétně, i když delikventi porušují pravidla častěji, ani jedna skupina nediskriminuje adolescenty z skupiny, ani jedna skupina nereaguje silně na předchozí nefér zacházení a oběma skupinám záleží na vlastním sociálním obraze. Naše výsledky proto naznačují, pokud jde o že dodržování pravidel, delikventi se od běžné populace zásadně neliší. Navíc, důležitost sociálního obrazu by se mohla zužitkovat při terapeutických programech pro delikventy. Třetí esej zkoumá, jestli adolescenti přejímají delikventní identitu během pobytu v dětském domově se školou (školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže) a jak to ovlivňuje jejich chování. K altruismus a podvádění využíváme metodologii primingu. Výsle efekt identity na žádnou ze sledovaných proměnných, což naznačuje, že sdílená identita dětských domovech se školou nehraje důležitou roli.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation consists of three essays that explore how unethical behavior develops in adolescence. All three essays use a methodology of lab-in-the-field experiment, but each investigates questions related to unethical behavior from a different perspective. The research presented in this thesis focuses on unethical behavior in two populations: the general population of adolescents and juvenile delinquents. Combining findings from the general and problematic population of adolescents helps us to understand what factors contribute to delinquency and more importantly, what factors may attenuate it. In the first essay, we investigate whether adolescents cheat more when making a decision in groups compared to deciding as individuals and whether the process of group formation matters. The results show that, in general, groups cheat more but the results are driven primarily by younger adolescents while there is no difference between individuals and groups among older adolescents. Interestingly, the process how groups are formed does not play a role. This suggests that tendencies to cheat develop still in the adolescence and that the context in which decision is made, is important. The second essay studies how willingness to obey rules differs between juvenile delinquents and adolescents from the general population. We specifically look at whether juvenile delinquents show signs of ingroup favoritism, how they respond to unfair treatment and if they care about their social image. We find substantial similarities between juvenile delinquents and adolescents from the general population. Even though juvenile delinquents violate rules more often, neither group discriminates outgroup members or respond strongly to unfair treatment, and both do care about their social image. Our results demonstrate that juvenile delinquents are not inherently different from general population adolescents in the domain of rule-violating behavior. Moreover, the care for social image seems to be an influential driver of honest behavior which could be leveraged in therapeutic treatments. The third essay studies if adolescents acquire norms and culture of juvenile detention centers during their terms and how it affects their behavior. Using priming techniques, we estimate a causal effect of a shared identity on cooperation, altruism and cheating. We do not find a significant effect of identity on any experimental outcome which suggests that a shared identity in juvenile detention centers does not play an essential role.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Korbel 10.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Korbel 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Korbel 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta Daniela Glätzle-Rürtzler 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta Marcela Ibañez-Diaz 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.2 MB