velikost textu

V co smíme doufat? Filosofie náboženství Immanuela Kanta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
V co smíme doufat? Filosofie náboženství Immanuela Kanta
Název v angličtině:
What may we hope for? Immanuel Kant's Philosophy of Religion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Dudek
Vedoucí:
Jan Kranát, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
172900
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (KHPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Immanuel Kant, filosofie náboženství, křesťanství, doufat.
Klíčová slova v angličtině:
Immanuel Kant, Philosophy of religion, Christianity, to hope.
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Diplomová práce nesoucí název V co smíme doufat? Filosofie náboženství Immanuela Kanta má za cíl prozkoumat Kantovu filosofii náboženství a odpovědět tak na otázku: V co smí rozumná bytost dle Immanuela Kanta doufat? Abychom dospěli k shora vytyčenému cíli, budeme se v první kapitole zaobírat Kantovou etikou povinnosti, abychom se tak alespoň pokusili nalézt odpověď na otázku: Jak má rozumná bytost žít, aby vůbec směla doufat? Jistý způsob života je totiž pro Kanta nezbytným předpokladem možnosti doufat. V kapitole druhé se zaměřujeme na Kantovu kritiku důkazů boží existence, která předchází Kantově zásadní nauce o postulátech čistého praktického rozumu. Počínaje kapitolou třetí začínáme chronologicky mapovat Kantovu filosofii náboženství. Vstupujeme tedy do Kantova předkritického období a pokoušíme se interpretovat Kantův dopis, v němž nacházíme první důležitá stanoviska našeho myslitele vůči křesťanství. Do Kantova kritického období vkračujeme společně s kapitolou čtvrtou, v níž rozpracováváme již zmíněnou nauku o postulátech čistého praktického rozumu. Poslední dvě kapitoly čerpají z Kantova pokritického spisu. V kapitole O lidské přirozenosti se blíže seznamujeme s Kantovým pojetím lidské přirozenosti, dále také srovnáváme, v čem se toto pojetí shoduje či snad různí s předcházejícími filosofickými periodami našeho myslitele. V kapitole poslední, O náboženství, se zase dočteme o Kantově definici náboženství, jeho názoru na zřízení církve i o jeho názoru na samotnou osobnost Ježíše Krista. V celé práci se snažíme o propojování Kantových filosofických period, čímž se snažíme o nalezení autentické odpovědi na otázku: V co smí rozumná bytost dle I. Kanta doufat?
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis named What may we hope for? Immanuel Kant’s Philosophy of Religion has the goal to explore Kant’s philosophy of religion to answer the question what a reasonable human being may hope for according to I. Kant. To reach the above mentioned goal we are going to deal with Kant’s ethics of duty in the first chapter trying to find the answer to the question how the reasonable human being shall live to be able to hope at least. In the second chapter we focus on Kant’s critique of proof of God’s existence which precedes Kant’s fundamental study about postulates of pure practical reason. From the third chapter we begin to map Kant’s philosophy of religion chronologically. We enter Kant’s prior to critical period and we try to interpret Kant’s letter in which we can find the first important statements of our philosopher towards Christianity. Along with the fourth chapter we step into Kant’s critical period and we process already mentioned study about postulates of pure practical reason. The last two chapters draw from I. Kant’s post-critical document. In the chapter named About Human Nature we meet with Kant’s concept of human nature, further we also compare where this concept corresponds with or perhaps differs from the previous philosophical periods of our philosopher. In the last chapter named About Religion we find out about Kant’s definition of religion, his opinion on church establishment and even his opinion on Jesus Christ himself. In the whole thesis we try to compare all Kant’s philosophical periods in effort to find the authentic answer to the question what a reasonable human being may hope for according to Immanuel Kant.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Dudek 648 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Dudek 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Dudek 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Kranát, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. 2.55 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ladislav Beneš, Dr. 152 kB